กระบวนวิชา 206171

General Mathematics 1

(คณิตศาสตร์ทั่วไป 1)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • ดูห้องสอบได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดู Review Sheet ก่อนสอบกลางภาค พร้อมเฉลยได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูเฉลยการบ้านชุดที่ 1-3 ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูคะแนนการบ้านได้จากด้านล่าง new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน (ตอนที่ 4): อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์   ห้องพัก MB 2101   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 4 : Math171 1/2562 Sec4

Facebook ของวิชา Math171 :  www.facebook.com/cmu206171

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 4 อังคารและศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง BAB1322

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน: 

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ถึง 80% (ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง) จะไม่มีสิทธิสอบในกระบวนวิชานี้ / ดาวน์โหลดดูคะแนนการบ้าน (หากใครทำโจทย์ก็จะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยผู้ช่วยสอนไม่ได้ตรวจว่าทำถูกต้องหรือไม่ หากต้องการดูเฉลยที่ถูกต้อง สามารถดูได้จากด้านล่าง)new[1]

สอบกลางภาค :  วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. ดูห้องสอบดูได้ที่นี่ / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ new[1]

สอบปลายภาค : วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์คัดเลือกให้นักศึกษาทำเองได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วนักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดที่เหลือข้ออื่นในหนังสือด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ทุกข้อ
 • การบ้านชุดที่ 2 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ทุกข้อ
 • การบ้านชุดที่ 3 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 ที่ห้องทำงาน ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ MB2101 ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 ทุกข้อ
 • การบ้านชุดที่ 4
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 5
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค

2) เฉลยการบ้าน  – เฉลยการบ้านนี้เป็นการบ้านของนักศึกษาที่ทำถูกมากที่สุดและแสดงวิธีทำดีที่สุด ของกลุ่มนักศึกษาที่ส่งการบ้าน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่การบ้านนี้อาจจะเขียนวิธีทำไม่สมบูรณ์ หรือมีการคำนวณผิดพลาดไปบ้าง จึงขอให้ดูเฉลยด้วยความระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามถามผู้สอนได้  

3) Review Sheet ก่อนสอบ  

4) ความรู้เพิ่มเติม