กระบวนวิชา 206171

General Mathematics 1

(คณิตศาสตร์ทั่วไป 1)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • ซื้อเอกสารประกอบการสอนได้ที่ห้องถ่ายเอกสาร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน (ตอนที่ 4): อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์   ห้องพัก MB 2101   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 4 : Math171 1/2562 Sec4

Facebook ของวิชา Math171 :  www.facebook.com/cmu206171

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 4 อังคารและศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง BAB1322

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ถึง 80% (ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง) จะไม่มีสิทธิสอบในกระบวนวิชานี้

สอบกลางภาค :  วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

สอบปลายภาค : วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์คัดเลือกให้นักศึกษาทำเองได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วนักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดที่เหลือข้ออื่นในหนังสือด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันอังคารที่ xx ส.ค. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ข้อ 1 (ทำส่งในกระดาษทีหลัง) new[1]
 • การบ้านชุดที่ 2
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 3
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 4
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 5
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค

2) ความรู้เพิ่มเติม

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably consider know about this? This fabric tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.