กระบวนวิชา 206161

Mathematics for Engineering 1 (แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • Office Hours ก่อนสอบปลายภาค คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. new[1]
 • ดูเฉลยการบ้านชุดที่ 6 และ 7 ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูคะแนนการบ้าน 9-10 และการนับวันที่ขาดเรียนได้จากด้านล่าง new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน :  อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์      ห้องพัก MB 2101    เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 108     (เฉพาะตอนที่ 4)

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 4 : Math161 1/2559 Sec4

Fanpage ของวิชา Math161 :  Calculus 161

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 4 อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ห้อง CB1320 (ตึกเคมี 1 ชั้น 3)

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : คะแนนสะท้อนการส่งการบ้านและจำนวนครั้งที่ขาดเรียน (ตอนนี้มีคะแนน Midterm, HW 1-7, 9-10 และ Quiz 1-2) / นักศึกษาที่ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง จะไม่มีสิทธิสอบในกระบวนวิชานี้ new[1]

สอบกลางภาค :  วันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น. ห้องสอบ RB5301 (80 คน) และ RB5308 (32 คน) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

Office Hours ก่อนสอบกลางภาค คือ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 59 เวลา 10.00-12.00 น. และ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 59 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง MB2101 ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่การติว แต่เป็นการตอบคำถามที่สงสัย)

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00-15.00 น. ห้องสอบ RB5201 (80 คน) และ RB5208 (18 คน) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

Office Hours ก่อนสอบปลายภาค คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง MB2101 ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่การติว แต่เป็นการตอบคำถามที่สงสัย) new[1]

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่นักศึกษาที่เลือกให้ทำครอบคลุมทุกหัวข้อภายในเวลาอันจำกัด หากทำเสร็จแล้วขอแนะนำให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในหนังสือที่เหลือทุกข้อด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันอังคารที่ 30 ส.ค. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.1 ข้อ 1, 6, 8, 12, 14, 18, 21, 23, 29, 33, 34 ข และ ค, 35, 36
 • การบ้านชุดที่ 2 ส่งวันอังคารที่ 6 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 1, 5, 7, 11-14, 16, 19, 23, 25-26
  • แบบฝึกหัด 1.3 ข้อ 1, 4
 • การบ้านชุดที่ 3 ส่งวันอังคารที่ 13 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.4 ข้อ 5, 8, 9, 12, 14
  • แบบฝึกหัด 1.5 ข้อ 2, 6, 10, 13, 18
  • แบบฝึกหัด 1.6 ข้อ 1, 2, 8, 9, 11, 12, 15
  • แบบฝึกหัด 1.7 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 28
 • การบ้านชุดที่ 4 ส่งวันอังคารที่ 20 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.8 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14
  • แบบฝึกหัด 1.9 ข้อ 1, 5, 9, 13, 18, 19, 21, 23
 • การบ้านชุดที่ 5 ส่งวันอังคารที่ 27 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
 • แบบฝึกหัด ไม่ต้องส่ง
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2 เทอม 1/59 ข้อ 1-12, 14-16
  • แบบฝึกหัด 1.10 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • แบบฝึกหัด 1.11 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9
  • แบบฝึกหัด 1.12 ข้อ 1, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 24
  • แบบฝึกหัด 1.13.2 ข้อ 1, 3, 8, 11, 13
  • แบบฝึกหัด 1.13.3.1 ข้อ 2, 3, 8
  • แบบฝึกหัด 1.13..3.3 ข้อ 1, 3, 5, 11, 15, 19, 21, 23
 • การบ้านชุดที่ 6 ส่งวันอังคารที่ 25 ต.ค. 59 ในคาบเรียน
 • การบ้านชุดที่ 7 ส่งวันอังคารที่ 1 พ.ย. 59 ในคาบเรียน
 • การบ้านชุดที่ 8 ส่งวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 2.2.5 ข้อ 1, 3, 5, 7
  • แบบฝึกหัด 2.3 ข้อ 1, 3, 5, 7
  • แบบฝึกหัด 2.4.1 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • การบ้านชุดที่ 9 ส่งวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 59 ส่งที่ห้องพักอาจารย์ MB2101 ตึกคณิตศาสตร์ (วางบนตู้เย็นก็ได้ครับ)
  • แบบฝึกหัด 2.4.2 ข้อ 1, 2, 3.1, 3.3
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1/2559 ข้อที่ 1-12
 • การบ้านชุดที่ 10 ส่งวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2/2559 ข้อที่ 1-12
 • แบบฝึกหัด ไม่ต้องส่ง
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1/2559 ข้อที่ 13-16
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2/2559 ข้อที่ 13-16
  • แบบฝึกหัด 2.4.3 ข้อ 1, 3, 6
  • แบบฝึกหัด 2.5 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • แบบฝึกหัด 2.6 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 29, 31.2, 32

2) ความรู้เพิ่มเติม