กระบวนวิชา 206161

Mathematics for Engineering 1 (แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • Office Hours ก่อนสอบปลายภาค คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. new[1]
 • ดูเฉลยการบ้านชุดที่ 6 และ 7 ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูคะแนนการบ้าน 9-10 และการนับวันที่ขาดเรียนได้จากด้านล่าง new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน :  อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์      ห้องพัก MB 2101    เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 108     (เฉพาะตอนที่ 4)

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 4 : Math161 1/2559 Sec4

Fanpage ของวิชา Math161 :  Calculus 161

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 4 อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ห้อง CB1320 (ตึกเคมี 1 ชั้น 3)

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : คะแนนสะท้อนการส่งการบ้านและจำนวนครั้งที่ขาดเรียน (ตอนนี้มีคะแนน Midterm, HW 1-7, 9-10 และ Quiz 1-2) / นักศึกษาที่ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง จะไม่มีสิทธิสอบในกระบวนวิชานี้ new[1]

สอบกลางภาค :  วันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น. ห้องสอบ RB5301 (80 คน) และ RB5308 (32 คน) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

Office Hours ก่อนสอบกลางภาค คือ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 59 เวลา 10.00-12.00 น. และ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 59 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง MB2101 ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่การติว แต่เป็นการตอบคำถามที่สงสัย)

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00-15.00 น. ห้องสอบ RB5201 (80 คน) และ RB5208 (18 คน) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

Office Hours ก่อนสอบปลายภาค คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง MB2101 ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่การติว แต่เป็นการตอบคำถามที่สงสัย) new[1]

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่นักศึกษาที่เลือกให้ทำครอบคลุมทุกหัวข้อภายในเวลาอันจำกัด หากทำเสร็จแล้วขอแนะนำให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในหนังสือที่เหลือทุกข้อด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันอังคารที่ 30 ส.ค. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.1 ข้อ 1, 6, 8, 12, 14, 18, 21, 23, 29, 33, 34 ข และ ค, 35, 36
 • การบ้านชุดที่ 2 ส่งวันอังคารที่ 6 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.2 ข้อ 1, 5, 7, 11-14, 16, 19, 23, 25-26
  • แบบฝึกหัด 1.3 ข้อ 1, 4
 • การบ้านชุดที่ 3 ส่งวันอังคารที่ 13 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.4 ข้อ 5, 8, 9, 12, 14
  • แบบฝึกหัด 1.5 ข้อ 2, 6, 10, 13, 18
  • แบบฝึกหัด 1.6 ข้อ 1, 2, 8, 9, 11, 12, 15
  • แบบฝึกหัด 1.7 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 28
 • การบ้านชุดที่ 4 ส่งวันอังคารที่ 20 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 1.8 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14
  • แบบฝึกหัด 1.9 ข้อ 1, 5, 9, 13, 18, 19, 21, 23
 • การบ้านชุดที่ 5 ส่งวันอังคารที่ 27 ก.ย. 59 ในคาบเรียน
 • แบบฝึกหัด ไม่ต้องส่ง
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2 เทอม 1/59 ข้อ 1-12, 14-16
  • แบบฝึกหัด 1.10 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • แบบฝึกหัด 1.11 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9
  • แบบฝึกหัด 1.12 ข้อ 1, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 24
  • แบบฝึกหัด 1.13.2 ข้อ 1, 3, 8, 11, 13
  • แบบฝึกหัด 1.13.3.1 ข้อ 2, 3, 8
  • แบบฝึกหัด 1.13..3.3 ข้อ 1, 3, 5, 11, 15, 19, 21, 23
 • การบ้านชุดที่ 6 ส่งวันอังคารที่ 25 ต.ค. 59 ในคาบเรียน
 • การบ้านชุดที่ 7 ส่งวันอังคารที่ 1 พ.ย. 59 ในคาบเรียน
 • การบ้านชุดที่ 8 ส่งวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 2.2.5 ข้อ 1, 3, 5, 7
  • แบบฝึกหัด 2.3 ข้อ 1, 3, 5, 7
  • แบบฝึกหัด 2.4.1 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • การบ้านชุดที่ 9 ส่งวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 59 ส่งที่ห้องพักอาจารย์ MB2101 ตึกคณิตศาสตร์ (วางบนตู้เย็นก็ได้ครับ)
  • แบบฝึกหัด 2.4.2 ข้อ 1, 2, 3.1, 3.3
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1/2559 ข้อที่ 1-12
 • การบ้านชุดที่ 10 ส่งวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2/2559 ข้อที่ 1-12
 • แบบฝึกหัด ไม่ต้องส่ง
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1/2559 ข้อที่ 13-16
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2/2559 ข้อที่ 13-16
  • แบบฝึกหัด 2.4.3 ข้อ 1, 3, 6
  • แบบฝึกหัด 2.5 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • แบบฝึกหัด 2.6 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 29, 31.2, 32

2) ความรู้เพิ่มเติม

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably consider know about this? This fabric tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.