กระบวนวิชา 206703

Mathematical Process with Activities and Assessments

(กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับกิจกรรมและการวัดผล)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 • วันเวลาสอบปลายภาคดูข้อมูลได้จากด้านล่าง new[1]

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematical Process with Activities and Assessments (กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับกิจกรรมและการวัดผล )

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
ข้อตกลงและข้อบังคับ :
 • ข้อตกลงรายวิชา 206703  (ไฟล์ PDF)
 • เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนโดยเพื่อนร่วมกลุ่ม (ไฟล์ PDF)

ผู้สอน :                อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก :             MB 2101 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)

โทรศัพท์:           (053) 943-326 ต่อ 108

อีเมล์ :                 kettapun[at]gmail.com

FB Fanpage :  www.facebook/Dr.AtichartKettapun

Facebook :      www.facebook.com/AtichartKettapun

เว็บไซต์ :            www.atichart.com

Facebook รายวิชา : Math703 2/2561

วันเวลาที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง SCB4201

ตอนที่ 1        อังคารและศุกร์  เวลา 11.00-12.30 น.   ห้อง SCB 4302
ตอนที่ 801   จันทร์-เสาร์        เวลา 09.00-19.30 น. ห้อง SCB 4303

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

สัดส่วนการให้คะแนน :

 1. กระบวนการทางคณิตศาสตร์และกิจกรรม  40 %
 2. การวิจัยในชั้นเรียนทางคณิตศาสตร์         30 %
 3. การวัดผลทางคณิตศาสตร์                    30 %

สอบปลายภาค : new[1]

 • สอบวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง RB5201
 • อนุญาตให้นักศึกษานำหนังสือเรียนและสมุดจดเข้าห้องสอบได้

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) ชมผลงาน  (projects) ของนักศึกษาวิชา 201117

2) ตัวอย่างการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

 • อติชาต เกตตะพันธุ์, คู่มือครูการบูรณาการประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์, กรุงเทพฯ : ลานนา มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น, 2554. – หนังสือนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับครูในรายวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ อนุญาตให้ครูดาวโหลดไปใช้ในการสอนสำหรับในชั้นเรียนได้ฟรี แต่ถ้าต้องการนำพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก เช่น ใช้ในการอบรม หรือพิมพ์เผยแพร่ ท่านต้องติดต่อขออนุญาตผู้เขียนก่อน (สำหรับไฟล์กิจกรรมที่ปรับปรุงล่าสุดหลัง กรุณาดูได้จากไฟล์ด้านบน) [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 5 MB]
 • อติชาต เกตตะพันธุ์, คู่มือครู กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา เผยแพร่ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์ www.atichart.com เดือนมิถุนายน 2556 – หนังสือนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวล้านนา ผ่านองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในหนังสือได้ลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างละเอียดทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้เอง ทั้งการนำไปสอนในห้องเรียน การสอนในสถานที่จริง และการจัดค่ายวิชาการ ผู้เขียนอนุญาตให้ครูดาวน์โหลดไปใช้ในการสอนสำหรับในชั้นเรียนของตนเองได้ฟรี แต่ถ้าต้องการนำไปทำในลักษณะอื่น เช่น การพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก ท่านต้องติดต่อขออนุญาตผู้เขียนก่อน [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 6 MB]
 • รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 2 กระบวนวิชา 201117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559)- ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน Project Based Learning จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 6 MB]
 • รายงานการวิจัย โครงการวิจัยพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 206111 สนับสนุนโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2549-2550) – เป็นรายงานวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้นักศึกษามีผลกาเรียนต่ำในวิชาแคลคูลัส 206111 เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 1 MB]