กระบวนวิชา 206100

Mathematics in Everyday Life

(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


 • สอบกลางภาค วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 เริ่มเข้าห้องสอบได้ในเวลา 09.30 น. ผ่น Zoom Meeting รายละเอียดดูได้จากลุ่มเฟส new[1]

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematics in Everyday Life หรือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
  • ลำดับที่ของนักศึกษากระบวนวิชานี้ ตอนที่ 001, 002 ณ วันที่ 28 ม.ค. 64 (นักศึกษาต้องใส่ลำดับที่ในการทำ Quiz ของตนเองให้ถูกต้อง) new[1]
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์          ห้องพัก MB 2101                เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108
 2. ผศ.ดร. ณัฐวัชร์ สนธิชัย             ห้องพัก MB 2308A             เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 145
 3. ผศ. ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์          ห้องพัก MB 2307                เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 130
 4. ผศ.ดร. ธนศักดิ์ หมวกทองหลาง       ห้องพัก MB xxxx             เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ xxx

Math100 Facebook : Math100 Official Fanpage , FฺB Group การสอนของ อ.อติชาต    

วันเวลาที่สอน :
 • ตอนที่ 1        จันทร์และพฤหัสบดี   เวลา 09.30-11.00 น. ห้อง SCB 1100
 • ตอนที่ 2       จันทร์และพฤหัสบดี    เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SCB 3100

Office Hours :

 • นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (Quiz+Project)   20 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    30 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 3. คะแนนสอบย่อยหลังสอบกลางภาค (Quiz)                 10 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 4. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          40 %   (เนื้อหาบทที่ 5-8)

การจัดทำ VDO Project ของ อ.อติชาต: 

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ :   

สอบกลางภาค : วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เข้าห้องสอบ 09.30 น. เริ่มสอบประมาณ 10.00-11.00 น.  /  สอบผ่าน Zoom Meeting และ MS Teams ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15.30-18.30 น.0.

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารประกอบการสอน

2) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด

3) วิดีทัศน์ผลงานนักศึกษา Math100 ในอดีต new[1]new[1]

4) ความรู้เพิ่มเติม

 • เรียน Math ยังไงให้ได้ A – บทความสำหรับแนะนำนักศึกษาในการเรียนและสอบวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ