กระบวนวิชา 206100

Mathematics in Everyday Life (คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


 • ประกาศคะแนน Midterm ด้านล่าง (ส่วนคะแนน Quiz 1-4 ของอาจารย์อติชาต ได้ประกาศไปแล้ว)  new[1]

 

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematics in Everyday Life หรือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
 • ดูลำดับที่ของนักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน ตอนที่ 001, 002 (นักศึกษาต้องใส่ลำดับที่ในการทำ Quiz ของตนเองให้ถูกต้อง)
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์          ห้องพัก MB 2101                เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 108
 2. อ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย                ห้องพัก MB 2308A             เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 145
 3. อ. ดร. นที ทองศิริ                     ห้องพัก MB 2306                เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 129
 4. ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา         ห้องพัก MB 2102                 เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 109

Facebook Group ของรายวิชา : Math100 1/2561

วันเวลาที่สอน :
 • ตอนที่ 1         จันทร์และพฤหัสบดี  เวลา 09.30-11.00 น.   ห้อง SCB 3100
 • ตอนที่ 2         จันทร์และพฤหัสบดี  เวลา 13.00-14.30 น.   ห้อง SCB 3100

Office Hours :

 • นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (Quiz)                 10 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4, 6-7)
 2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    40 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %   (เนื้อหาบทที่ 5-8)

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ :  

สอบกลางภาค :  วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-15.00 น.  / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ / คลิกดาวโหลดไฟล์แนะนำการสอบกลางภาคพร้อมตรวจสอบห้องสอบ  

สอบปลายภาค : วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น.

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารประกอบการสอน

2) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด

3) ความรู้เพิ่มเติม