กระบวนวิชา 206100

Mathematics in Everyday Life (คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


 • นักศึกษาที่ต้องการ เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 1-4 และการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ สามารถไปซื้อได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร ที่โรงอาหารภาควิชาชีววิทยา นะครับ new[1]

 

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematics in Everyday Life หรือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
 • ดูลำดับที่ของนักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน ตอนที่ 001, 002 (นักศึกษาต้องใส่ลำดับที่ในการทำ Quiz ของตนเองให้ถูกต้อง)
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์          ห้องพัก MB 2101                เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 108
 2. อ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย                ห้องพัก MB 2308A             เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 145
 3. อ. ดร. นที ทองศิริ                     ห้องพัก MB 2306                เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 129
 4. ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา         ห้องพัก MB 2102                 เบอร์โทร (053) 943-327 ต่อ 109

Facebook Group ของรายวิชา : Math100 1/2561

วันเวลาที่สอน :
 • ตอนที่ 1         จันทร์และพฤหัสบดี  เวลา 09.30-11.00 น.   ห้อง SCB 3100
 • ตอนที่ 2         จันทร์และพฤหัสบดี  เวลา 13.00-14.30 น.   ห้อง SCB 3100

Office Hours :

 • นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (Quiz)                 10 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4, 6-7)
 2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    40 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %   (เนื้อหาบทที่ 5-8)

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ :  

สอบกลางภาค :  วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-15.00 น.  / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ / คลิกดาวโหลดไฟล์แนะนำการสอบกลางภาค

สอบปลายภาค : วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น.

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารประกอบการสอน

2) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด

 • เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1-3 new[1]
 • Quiz เรื่องราคาหน่วย (5 คะแนน) – รอประกาศชัดเจนเรื่องนี้สำหรับเทอม 1/61
  คำสั่ง : จงสำรวจสินค้าหรือบริการในท้องตลอดที่มีการขายจริงมา 1 ชนิด ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 60 โดยเป็นสินค้าหรือบริการที่ เมื่อซื้อจำนวนมาก ราคาหน่วยกลับแพงกว่า การซื้อจำนวนน้อย (ทั้งนี้นักศึกษาต้องถ่ายภาพเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสำรวจไว้ด้วย อาจจะมีการขอเรียกดูหลักฐานจากนักศึกษาในช่วงเดือน ก.ย. 60)
  ———————————
  ตัวอย่างข้อมูลที่สำรวจ
  A) ขนมมันฝรั่งกรอบ ยี่ห้อเรไร
  B) ขนาดห่อละ 100 กรัม ราคา 10 บาท ราคาหน่วยคือ 10 บาท / 100 กรัม = 0.10 บาท/กรัม
  C) ขนาดห่อละ 180 กรัม ราคา 20 บาท ราคาหน่วยคือ 20 บาท / 180 กรัม = 0.11 บาท/กรัม
  D) ราคาหน่วยที่ต่างกันคือ 0.11-.0.10 = 0.01 บาท/กรัม
  E) 8/30/2017 (วันที่สำรวจราคา โดยใส่เดือนก่อนวันที่)
  F) ร้าน 7 Eleven สาขา มช. ข้างสนามเทนนิส มช. (กรุณาระบุให้ละเอิียดจนอาจารย์สามารถไปตรวจสอบเองได้โดยง่าย)
  ———————————
  ให้กรอกข้อมูลที่สำรวจมาที่ลิงค์ด้านล่าง ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 60
  ตอนที่ 1 (เรียน 09.30-11.00 น.) : https://goo.gl/xJp3cp
  ตอนที่ 2 (เรียน 13.00-14.30 น.) : https://goo.gl/RTWTMt
  ———————————
  ให้นักศึกษาส่งไฟล์ภาพข้อมูลที่ไปสำรวจ ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 60 โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสนักศึกษา_เลขที่ภาพ” เช่น 600810345_1.JPG และ 600810345_1.JPG
  ตอนที่ 1 (เรียนเวลา 09.30-11.00 น.) : https://goo.gl/2V8Dmo
  ตอนที่ 2 (เรียนเวลา 13.00-14.30 น.) : https://goo.gl/L6ipZg

3) ความรู้เพิ่มเติม