กระบวนวิชา 206100

Mathematics in Everyday Life

(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 • ดูคะแนนสอบกลางภาคได้จากด้านล่าง new[1]

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematics in Everyday Life หรือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
 • ลำดับที่ของนักศึกษากระบวนวิชานี้ ตอนที่ 001, 002 (นักศึกษาต้องใส่ลำดับที่ในการทำ Quiz ของตนเองให้ถูกต้อง)
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์          ห้องพัก MB 2101                เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108
 2. ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย             ห้องพัก MB 2308A             เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 145
 3. ผศ. ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์          ห้องพัก MB 2307                เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 130
 4. ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา         ห้องพัก MB 2102                 เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 109

Facebook Group ของรายวิชา : Math100 1/2562

วันเวลาที่สอน :
 • ตอนที่ 1        จันทร์และพฤหัสบดี   เวลา 09.30-11.00 น. ห้อง SCB 3100
 • ตอนที่ 2       จันทร์และพฤหัสบดี    เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SCB 3100

Office Hours :

 • นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (Quiz)                 10 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    40 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
 3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %   (เนื้อหาบทที่ 5-8)
ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ :  นักศึกษาสามารถคลิกดูคะแนนเก็บการทำ Quiz 5% ของ อ.อติชาต และคะแนนสอบกลางภาค 40% ได้ที่นี่ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 รวมถึงดาวน์โหลดดูคะแนนเก็บในภาพรวมได้ที่ – หากพบข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งอาจารย์อติชาต หรือ อาจารย์ณัฐวัชร์ ภายในศุกร์ที่ 18 ต.ค. 62 หากติดต่อหลังจากนั้นถือว่ายอมรับคะแนนที่ประกาศ new[1]

สอบกลางภาค : วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. คลิกดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาแต่ละห้องสอบ / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบด้วย ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ / คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนะนำการสอบกลางภาคพร้อมตรวจสอบห้องสอบ 

สอบปลายภาค : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น.

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารประกอบการสอน

2) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด

3) วิดีทัศน์ผลงานนักศึกษา Math100 ในอดีต new[1]new[1]

4) ความรู้เพิ่มเติม