กระบวนวิชา 206261

Calculus for Engineering 3

(แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • ดู Midterm Review Sheet 1 & 2 และสูตรที่ให้ใช้ในห้องสอบได้ รวมถึงเฉลย Review Sheet ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูเฉลยการบ้านชุดที่ 1-4 ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูคะแนนการบ้านได้จากลิงค์ด้านล่าง new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ผู้สอน (ตอนที่ 3):

 1. อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์   ห้องพัก MB 2101   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108
 2. ผศ. ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์   ห้องพัก MB 2307   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 130

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 3 : Math261 1/2562 Sec3

Facebook ของวิชา Math261 :  www.facebook.com/cal261

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 3 อังคารและศุกร์ เวลา 08.00-09.30 น. ห้อง MB2211 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : ดูคะแนนการบ้านได้ที่นี่ (หากใครทำโจทย์ก็จะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยผู้ช่วยสอนไม่ได้ตรวจว่าทำถูกต้องหรือไม่ หากต้องการดูเฉลยที่ถูกต้อง สามารถดูได้จากด้านล่าง)new[1]

สอบกลางภาค :  วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ห้องสอบคือ RB5103 (31 คน), RB5301 (80 คน) และ RB5308 (50 คน) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-18.30 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์คัดเลือกให้นักศึกษาทำเองได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วนักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดที่เหลือข้ออื่นในหนังสือด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20
  • แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17
  • แบบฝึกหัด 3.3 ข้อ 1, 3, 6, 7, 8, 9
 • การบ้านชุดที่ 2 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 3.4 ข้อ 1, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 19
  • แบบฝึกหัด 3.5 ข้อ 3, 6, 8, 10, 11
  • แบบฝึกหัด 3.6 ข้อ 2, 4, 6
  • แบบฝึกหัด 4.2 ข้อ 2, 8, 12, 14, 19
 • การบ้านชุดที่ 3 ส่งวันอังคารที่ 17 ก.ย. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24
  • แบบฝึกหัด 4.4 ข้อ 1, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25
  • แบบฝึกหัด 4.5 ข้อ  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 23
 • การบ้านชุดที่ 4 ส่งวันอังคารที่ 24 ก.ย. 62 ในคาบเรียนnew[1]
  • แบบฝึกหัด 4.6.1 ข้อ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
  • แบบฝึกหัด 4.6.2 ข้อ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
  • แบบฝึกหัด 4.7 ข้อ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
  • แบบฝึกหัด 4.8 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9
  • แบบฝึกหัด 5.1 ข้อ 1.2, 1.4, 3, 4, 6
 • การบ้านชุดที่ 5
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค

2) เฉลยการบ้าน  – เฉลยการบ้านนี้เป็นการบ้านของนักศึกษาที่ทำถูกมากที่สุดและแสดงวิธีทำดีที่สุด ของกลุ่มนักศึกษาที่ส่งการบ้าน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่การบ้านนี้อาจจะเขียนวิธีทำไม่สมบูรณ์ หรือมีการคำนวณผิดพลาดไปบ้าง จึงขอให้ดูเฉลยด้วยความระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามถามผู้สอนได้  new[1]

3) Midterm Review Sheets พร้อมเฉลย new[1]

4) ความรู้เพิ่มเติม

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably consider know about this? This fabric tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.