กระบวนวิชา 206261

Calculus for Engineering 3

(แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • ซื้อเอกสารประกอบการสอนได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ตึก 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ผู้สอน (ตอนที่ 3):

 1. อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์   ห้องพัก MB 2101   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108
 2. ผศ. ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์   ห้องพัก MB 2307   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 130

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 3 : Math261 1/2562 Sec3

Facebook ของวิชา Math261 :  www.facebook.com/cal261

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 3 อังคารและศุกร์ เวลา 08.00-09.30 น. ห้อง MB2211 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ถึง 80% (ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง) จะไม่มีสิทธิสอบในกระบวนวิชานี้

สอบกลางภาค :  วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-18.30 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์คัดเลือกให้นักศึกษาทำเองได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วนักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดที่เหลือข้ออื่นในหนังสือด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันอังคารที่ xx ส.ค. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20 (ทำใส่กระดาษ จะให้ส่งทีหลัง)
  • แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17new[1]
 • การบ้านชุดที่ 2
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 3
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 4
  • แบบฝึกหัด
 • การบ้านชุดที่ 5
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค

2) ความรู้เพิ่มเติม

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably consider know about this? This fabric tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.