กระบวนวิชา 206261

Calculus for Engineering 3

(แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • ดู Midterm Review Sheet 1 & 2 และสูตรที่ให้ใช้ในห้องสอบได้ รวมถึงเฉลย Review Sheet ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูเฉลยการบ้านชุดที่ 1-4 ได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูคะแนนการบ้านได้จากลิงค์ด้านล่าง new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :

ผู้สอน (ตอนที่ 3):

 1. อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์   ห้องพัก MB 2101   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 108
 2. ผศ. ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์   ห้องพัก MB 2307   เบอร์โทร (053) 943-326 ต่อ 130

Fanpage ผู้สอน :  Dr.Noom MathLover

Facebook Group ของ นศ. ตอนที่ 3 : Math261 1/2562 Sec3

Facebook ของวิชา Math261 :  www.facebook.com/cal261

วันเวลาที่สอน : ตอนที่ 3 อังคารและศุกร์ เวลา 08.00-09.30 น. ห้อง MB2211 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)

Office Hours :  นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                    50 %
 2. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                          50 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : ดูคะแนนการบ้านได้ที่นี่ (หากใครทำโจทย์ก็จะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยผู้ช่วยสอนไม่ได้ตรวจว่าทำถูกต้องหรือไม่ หากต้องการดูเฉลยที่ถูกต้อง สามารถดูได้จากด้านล่าง)new[1]

สอบกลางภาค :  วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ห้องสอบคือ RB5103 (31 คน), RB5301 (80 คน) และ RB5308 (50 คน) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-18.30 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบ อาจจะมีการหักคะแนนสอบ

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้านและแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัดที่เลือกให้ด้านล่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์คัดเลือกให้นักศึกษาทำเองได้ทุกข้อ อย่างไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วนักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดที่เหลือข้ออื่นในหนังสือด้วย

 • การบ้านชุดที่ 1 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20
  • แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17
  • แบบฝึกหัด 3.3 ข้อ 1, 3, 6, 7, 8, 9
 • การบ้านชุดที่ 2 เขียนใส่กระดาษ ส่งวันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 3.4 ข้อ 1, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 19
  • แบบฝึกหัด 3.5 ข้อ 3, 6, 8, 10, 11
  • แบบฝึกหัด 3.6 ข้อ 2, 4, 6
  • แบบฝึกหัด 4.2 ข้อ 2, 8, 12, 14, 19
 • การบ้านชุดที่ 3 ส่งวันอังคารที่ 17 ก.ย. 62 ในคาบเรียน
  • แบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24
  • แบบฝึกหัด 4.4 ข้อ 1, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25
  • แบบฝึกหัด 4.5 ข้อ  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 23
 • การบ้านชุดที่ 4 ส่งวันอังคารที่ 24 ก.ย. 62 ในคาบเรียนnew[1]
  • แบบฝึกหัด 4.6.1 ข้อ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
  • แบบฝึกหัด 4.6.2 ข้อ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
  • แบบฝึกหัด 4.7 ข้อ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
  • แบบฝึกหัด 4.8 ข้อ 1, 3, 5, 7, 9
  • แบบฝึกหัด 5.1 ข้อ 1.2, 1.4, 3, 4, 6
 • การบ้านชุดที่ 5
  • แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค

2) เฉลยการบ้าน  – เฉลยการบ้านนี้เป็นการบ้านของนักศึกษาที่ทำถูกมากที่สุดและแสดงวิธีทำดีที่สุด ของกลุ่มนักศึกษาที่ส่งการบ้าน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่การบ้านนี้อาจจะเขียนวิธีทำไม่สมบูรณ์ หรือมีการคำนวณผิดพลาดไปบ้าง จึงขอให้ดูเฉลยด้วยความระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามถามผู้สอนได้  new[1]

3) Midterm Review Sheets พร้อมเฉลย new[1]

4) ความรู้เพิ่มเติม