งานวิจัยที่สนใจ:

        แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ตัวของไฟป่า, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหาหมอกควัน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางการแพทย์, ทฤษฎีจุดตรึง, คณิตศาสตร์ชาติพันธุ์, คณิตศาสตร์ศึกษา และ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

 

ความสนใจพิเศษ:

        การปฏิรูปการศึกษา, การอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาตนเอง และเรื่องการเรียนการสอน, การโค้ช, การจัดค่ายวิชาการ และค่ายพัฒนาตนเอง สำหรับนักเรียนนักศึกษา

 

รายงานการวิจัย:

 

อาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ | อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนา | อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการพิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนโครงการพิเศษ | อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนค่ายฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน | ภาพกิจกรรม

 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานทางวิชาการ:

 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการที่เน้นความร่วมมือกับบุคลที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ วิศวกร นักเทคนิคการแพทย์ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี นักภาษาศาสตร์ นักโหราศาสตร์ นักการศึกษา ผู้เชียวชาญเรื่องการผลิตสื่อ และสื่อมวลชน ดังนั้นผลงานส่วนใหญ่จึงเน้นการวิจัยแบบบูรณาการ การนำเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง และการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ ดร.อติชาต ยินดีเปิดประเด็นใหม่ในงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยจากทุกที่เสมอ

 

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจทำการวิจัยร่วมกับ ดร.อติชาต ก็มีงานวิจัยที่เหมาะกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาตำราและบทความวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการทำสื่อการเรียนการสอน หากนักเรียนนักศึกษาสนใจกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลจาก ดร.อติชาต ได้เสมอ

 

สำหรับงานวิจัยที่ ดร.อติชาต กำลังทำอยู่ หรือสนใจที่จะทำในอนาคต มีดังนี้

  1. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ตัวของไฟป่า (ม.ปลาย-ป.เอก)
  2. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ (ม.ปลาย-ป.เอก)
  3. การออกแบบการทดลองทางการแพทย์ (ป.โท-ป.เอก)
  4. ทฤษฎีจุดตรึง (ป.ตรี-ป.เอก)
  5. คณิตศาสตร์ในระบบเลขยันต์ล้านนา (ม.ปลาย-ป.ตรี)
  6. คณิตศาสตร์ในโหราศาสตร์ (ม.ปลาย-ป.ตรี)
  7. คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี อาทิ งานวิจัยที่วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่ (ม.ปลาย-ป.ตรี)
  8. การสร้างสื่อการเรียนการสอน ทั้งวีดีทัศน์สารคดีเชิงวิชาการ, หนังสือการ์ตูนเชิงวิชาการ, สื่อการสอนผ่าน Sketchpad, สื่อการสอนเพื่อการนำเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์ ฯลฯ (ม.ปลาย-ป.โท / สำหรับ ป.เอก สามารถทำร่วมกับสาขาทางศึกษาศาสตร์)
  9. การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่ผู้เรียนมี่ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งบูรณาการได้หลายเรื่อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวางแผนทางการเงิน คุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง และการป้องกันภัยพิบัติ (ป.ตรี-ป.โทร / สำหรับ ป.เอก สามารถทำร่วมกับสาขาทางศึกษาศาสตร์)

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ ดร.อติชาต เคยเป็นที่ปรึกษา มีรายชื่อดังตารางด้านล่าง

 

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชางานค้นคว้าอิสระ (206499) ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

 

ภาพ ชื่อ/รหัสนักศึกษา หัวข้องานค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา
  2557
นายอาทิตย์ วิริยพงศานนท์(แบงค์)530510642 (อยู่ระหว่างการทำวิจัย) 2556
นางสาวสุภาลิน ศรัณย์วงศ์ (อุ้ย)4805544 การทำนายการลุกลามของไฟป่าโดยใช้เซลลูลาร์ออโตมาตา / Forest fire spread prediction using cellular automata (ที่ปรึกษาร่วมกับ อ.ดร.สมภพ มูลชัย) [บทคัดย่อ] 2551
นายชาญ แซ่ม้า4705179 คาร์ทีเชียนเทนเซอร์ / Cartesian Tensors [บทคัดย่อ] 2550
นางสาวปนิดา หอมนาน (เจี๊ยบ)4705571 คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ / Mathematics and Chiang Mai Wall Construction [บทคัดย่อ / ชมสารคดี / ดาวโหลดสารคดี 74 MB ] 2550
นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ (บอย)4705603 สื่อการเรียนการสอนเรื่องจลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น / Study Aid for Elementary Fluid Dynamics [บทคัดย่อ / สื่อการสอน Sketchpad 41MB ] 2550

 

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาสัมมนา (206399) ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

 

ภาพ ชื่อ/รหัสนักศึกษา หัวข้อการสัมมนา ปีการศึกษา
นางสาวฮานี อัครพิศาล(ฮานี)550510554 An n-dimmentional pythagorean Theorem 2/2557
นางสาวอโณทัย แก้วมูล(ฝน)550510544 On the diophantine equations of type a^x + b^y = c^z 2/2557
นายอาทิตย์ วิริยพงศานนท์(แบงค์)530510642 Simulation of forest fire fronts using cellular automata 2/2555
นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์ (ใหม่)530510742 เศษส่วนย่อยในแคลคูลัสและทฤษฎีจำนวน / Partial Fractions in Calculus and Number Theory 2/2555
นางสาวแสงสุรีย์ เสมอใจ (แอปเปิ้ล)530510772 สมการเพลล์และลำดับคล้ายฟิโบนัชชี / Pell’s type equation and Fibonacci like sequences 2/2555
นางสาวรุ่งกัลยา บุญมา (เดียว)530510735 วิธีการหารากที่สองของจ านวนเชิงซ้อน / How to Find the Square Root of a Complex Number 2/2555
นางสาวภัทราลาดา ศรีสด(ผักบุ้ง)530510724 จำนวนสามเหลี่ยม จำนวนเชิงซ้อน และ เคนเคน / Traingular Numbers , Gaussian Integers , and KenKen 1/2555
นางสาวอภิสรา แฮดพนัส(มิ้ว)530510783 การแก้ปัญหาพหุนามกำลังสามและพหุนามกำลังสี่ / Solving Cubic and Quartic Polynomials 1/2555
นางสาวสุภาลิน ศรัณย์วงศ์ (อุ้ย)4805544 วงกลมในวงกลม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคลื่นบนผิวน้ำ /Circles in Circles : Creating a Mathematical Model of Surface Water Waves 2/2550
นางสาวสุธินี เขียวแท้ (เจ้ย)4805543 วงกลมในวงกลม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคลื่นบนผิวน้ำ /Circles in Circles : Creating a Mathematical Model of Surface Water Waves 2/2550

 

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการพิเศษ:

 

ภาพ ชื่อ หัวข้อวิจัย/โครงการที่นักศึกษาสังกัด ปีการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ แดงแสน (บิ๊ก)นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Fixed Point Theory and Equilibrium Problemsการฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 3/2555
นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์ (บาส)นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Fixed Point Theory and Metric Spaceการฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน โครงการเพชรทองกวาว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3/2555
นางสาววรรณิษา อภัยรัตน์ (โบว์)นักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัตุรัสกลกับยันต์ล้านนาการฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 3/2555
นายณัฐพงศ์ แก้วสาย(มิ๊กซ์)นักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Study of some properties of normed space and banach spaceการฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 3/2555
นายอาทิตย์ วิริยพงศานนท์(แบงค์)นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลุกลามของไฟป่าสำหรับพื้นที่แบบเอกพันธ์ (ที่ปรึกษาร่วมกับ อ.ดร.สมภพ มูลชัย)การฝึกวิจัยภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 3/2554

 

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการพิเศษ:

 

ภาพ ชื่อ หัวข้อวิจัย/โครงการที่นักศึกษาสังกัด ปีการศึกษา
นายปณิธาน ศรีทา (เต้)ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการทำวิจัย)

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

2556
นายปณิธาน ศรีทา (เต้)ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย The Relation between Earthquakes and Planet’s Positions in Zodiac Constellationsการฝึกวิจัยของนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 2555
นางสาวทิพย์ศิริ พึ่งศรีศัย (มิ้น)ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Lanna Magic Squareการฝึกวิจัยของนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 2555
นางสาวนิโลบล สบบง    (หมิว)ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย การพัฒนาแบบจำลองไฟป่า โดยใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาในสองมิติ / AnImproved the Cellular Automaton Model for Predicting Forest Fire Spreads (ที่ปรึกษาร่วมกับ อ.ดร.สมภพ มูลชัย)การฝึกวิจัยของนักศึกษาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (JSTP) ของ สวทช. และโครงการ พสวท. 2552

 

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน ในค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ในสาขาคณิตศาสตร์ (14-21 มีนาคม 2555):

 

ภาพ ชื่อ โรงเรียน ระดับชั้น ปีการศึกษา
นางสาวมนัสชนก เรือนแก้ว (เอ๋) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ม.4 3/2554
นางสาววิลาวัลย์ คำอ่อง (อาเหมย) โรงเรียนห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน ม.4 3/2554
นางสาวนันทนา ขันไข (หนูนา) โรงเรียนเวียงมอก จ.ลำปาง ม.5 3/2554
นางสาวอุทัยวรรณ บุญจันทร์ (กานต์) โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จ.สุโขทัย ม.5 3/2554
นางสาวสุธีมนต์ จุ้ยโต (จุ้ย) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ม.5 3/2554
นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์เส (ขิม) โรงเรียนเมืองกลางวิทยา จ.เพชรบูรณ์ ม.5 3/2554
นางสาวสิทธิณี (น้ำฝน) โรงเรียนเมืองกลางวิทยา จ.เพชรบูรณ์ ม.5 3/2554

 

 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

 

  • การฝึกทักษะกระบวนการวิจัยคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14-21 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably view know about this? This article tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.