Career Camp : ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน

“เด็กที่มีอาชีพในฝันที่ชัดเจน จะใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและมีคุณค่า ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต”

ค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี

จัดโดย สถาบัน HIGH10

วิทยากรโดย ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธ์ุ (ดร.แวว HIGH10)

ความน่าสนใจของค่ายนี้

นักเรียนนักศึกษาจำนวนมากในปัจจุบันขาดแรงจูงใจในการเรียน เพราะไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนไปทำไม หลายคนไม่ได้เรียนต่อในสาขาที่ตนรักและถนัด แต่เรียนต่อในสาขาที่พ่อแม่ต้องการให้เรียน สาขาที่เป็นที่นิยมของสังคม สาขาที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าสาขาอื่น หรือ สาขาที่เรียนจบง่าย เป็นต้น จึงทำให้คนกลุ่มนี้มักไม่กระตือรือร้นในการเรียนมากนัก และขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้วย

อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนนักศึกษาสามารถค้นหาได้ว่าอาชีพที่ตนรักและถนัดคืออะไร เขาจะรู้ว่าทำไมเขาจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้น เพราะรู้ว่า สิ่งที่เรียนมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาอย่างไร นอกจากนั้นพวกเขาจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะอื่นๆ นอกห้องเรียนด้วย เพราะทราบว่ามันมีผลต่อความสำเร็จในอาชีพการงานของพวกเขาในอนาคต สิ่งนี้จะช่วยให้พัฒนาเด็กในด้านการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self –Directed Learning) ซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถาบัน HIGH10 เห็นความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตนเอง จากประสบการณ์ในการจัดค่ายของสถาบัน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

จุดประสงค์ในการจัดค่ายนี้

 • เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของ passion (การรักในสิ่งที่ทำ) และนำไปสู่การพัฒนาการเรียน การเลือกวิชาที่ศึกษาต่อ การเลือกอาชีพ และการทำงานในอนาคต
 • เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถมีแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเองได้
 • เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความมั่นใจว่า ตนสามารถทำได้มากกว่าที่ตนเองคิด และเรียนรู้หลักการเบื้องต้นที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนและการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดค่ายนี้

 • ค่ายนี้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้นหาอาชีพ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน HIGH10 โดยได้จัดค่ายครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2559 ภายในระยะเวลาหนึ่งปีกว่า สถาบัน HIGH10 ได้จัดค่ายนี้มากถึง 43 รุ่น ให้แก่นักเรียนนักศึกษามากกว่า 8,000 คน
 • ในระดับมัธยมศึกษา สถาบันที่เคยจัดค่ายแล้วประกอบด้วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย, โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต), โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ (โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จ.พัทลุง),  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ ลำพูน, โรงเรียนสรรพวิทยาคม (จ.ตาก) และ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม (จ.พะเยา)
 • ในระดับอุมศึกษา สถานศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาเคมี และภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ค่ายนี้ใช้ระยะเวลาจัด 1 วัน โดยเหมาะกับนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับปริญญาตรี โดยรวมถึงนักศึกษา ปวช. ปวส. และ กศน. ด้วย โดยมีผู้ร่วมอบรมมีจำนวน 20 – 1,000 คน ทั้งนี้ต้องใช้ห้องประชุมที่ผู้อบรมแต่ละคนสามารถยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตรหรือหนึ่งช่วงแขน และกางแขนหมุนได้รอบตัวโดยไม่ชนกันคนอื่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาในช่วงค่ำจะเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดให้ฟรีเฉพาะสถาบันการศึกษาที่สนใจ

ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กอื่น

นอกเหนือจาก ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน (Career Camp) สถาบัน HIGH10 ยังมีค่ายเพื่อพัฒนาเด็กอีกค่ายหนึ่งซึ่งชื่อว่า ค่ายคิดบวก (Positive Thinking Camp) ซึ่งเป็นค่ายที่เน้นให้เด็กมองโลกในแง่ดี มีความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว


เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม)

 • ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ หรือ “ดร.หนุ่ม” เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในด้าน (1) การเรียนสอน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ (2)  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการศึกษาให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองทั่วประเทศ มากกว่า 80 ครั้ง (3) การเป็นวิทยากรจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กทั่วประเทศมากกว่า 100 ค่าย  (4) การเป็นโค้ชด้านการศึกษา ซึ่งอบรมแนวโค้ชชิ่งให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง มากกว่า 38 ครั้ง (กว่า 5,300 คน) (5) การทำโค้ชชิ่งรายบุคคล (Private Coaching) ให้กับผู้ใหญ่ เด็ก ในหลากหลายอาชีพ จากทั่วประเทศ
 • รางวัลที่โดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่ท่านได้รับมีหลายรางวัล อาทิ รางวัล “วิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัล “ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้าน Project Based Learning” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และรางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ในด้านประสบการณ์การเป็นโค้ช ท่านเป็น “โค้ชระดับเชี่ยวชาญ” (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจาก Life University ประเทศไทย และ American Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเชี่ยวชาญการเป็นโค้ชบำบัด โดยได้รับการรับรองว่าเป็น Certified Hypnotherapist ที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnosis และเป็น Certified Practitioner of Time Line Therapy ที่รับรองจาก Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่านยังเป็นเจ้าของแฟนเพจคณิตศาสตร์ www.facebook.com/Dr.AtichartKettapun ที่มีคนติดตามมากกว่า 25,000 คน
 • คลิกอ่านประวัติ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ เพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (ดร.แวว)

 • ผู้อำนวยการสถาบัน HIGH10 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น ท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 12 ปี
 • ท่านมีประสบการณ์การให้บริการจัดค่ายและฝึกอบรมมานานกว่า 9 ปี ให้แก่นักเรียนและครูทั่วประเทศ อาทิ ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจสิ่งที่ตนเองรัก (passion) และเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเองได้อย่างชัดเจน
 • ในด้านประสบการณ์การเป็นโค้ช ท่านเป็น “โค้ชระดับเชี่ยวชาญ” (Master Coach) ที่ผ่านการรับรองจาก American Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความเชี่ยวชาญการเป็นโค้ชบำบัด โดยได้รับการรับรองว่าเป็น Certified Hypnotherapist ที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnosis และเป็น Certified Practitioner of Time Line Therapy ที่รับรองจาก Time Line Therapy Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ท่านมีประสบการณ์ในการทำโค้ชชิ่งบำบัดให้กับคนที่มีปัญหาที่หลากหลาย อาทิ ความสัมพันธ์ สุขภาพ พฤติกรรม ความขัดแย้งในตัวเอง และความเชื่อ
 • คลิกอ่านประวัติ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ เพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

ภาพและวีดีทัศน์บรรยากาศค่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน ระดับมัธยมศึกษา

ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน ระดับอุมศึกษา

รายการ Start up SMEs Vision กับแขกรับเชิญ อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

 

 

ข้อความประทับใจจากผู้เข้ารับการอบรม

“รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมเป็นอย่างดี พูดคุยสนุกเป็นกันเอง รวมถึงให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆรอบข้าง สร้างเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก และความมั่นใจว่า “ฉันทำได้” จากที่เคยลืมไปแล้วหรือนึกภาพตัวเองตอนอนาคตไม่ออก กิจกรรมนี้ทำให้กลับมานึกถึงสิ่งที่สำคัญ เป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นเชื้อที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ กลับมามองเห็นภาพเหล่านั้นอีกครั้ง”
ธนกร ศิริพงษาโรจน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ได้พบอาชีพฝันของตนเอง ซึ่งค่ายนี้เป็นการที่ให้ความรู้ ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสามารถทำให้เราคิดที่จะเริ่มวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของเราให้ชัดเจนขึ้น โดยให้นึกถึงเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางที่เราอยากเป็นในอนาคต มาเป็นแรงบันดาลใจ แรงผลักดันและกำลังใจในการเรียนในปัจจุบัน”
เก็จมณี หม้องาม นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

“ค่ายนี้สร้างความประทับใจให้กับหนูทำให้หนูมีความฝันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจ ทำให้หนูรักที่จะแสดงออก และทำให้หนูเห็นความชัดเจนในชีวิตข้างหน้า ขอบคุณมากๆนะคะ ตอนนี้หนูรู้แล้ว หนูก็จะตั้งใจและจะพยายามและจะมี Passion หนูมีความมั่นใจค่ะ ว่าหนูไปถึงจุดหมายได้”
อัจฉรา จันทรมณฑล นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

อ่านข้อความประทับใจเพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ

 • ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (ดร.แวว) อำนวยการสถาบัน HIGH10 เบอร์โทร 084-608-5461,
 • Line@ : @dr.noommathlover (ต้องมีเครื่องหมาย @) หรือคลิกดู QR Code ของ Line@ ได้จาก  http://line.me/ti/p/%40pxo7429c
 • Facebook Fanpage “Dr.Noom MathLover

คำถามที่ถามบ่อย

 1. ค่ายนี้บริการจัดในสถานศึกษานอกจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ ตอบ ค่ายนี้สามารถเราได้ให้บริการจัดค่ายทั่วประเทศ เพียงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเรื่องค่าเดินทางและค่าที่พักของวิทยากร
 2. เด็กเข้าค่ายจำนวนเท่าใดถึงเหมาะสม ตอบ ค่ายนี้สามารถจัดสำหรับเด็กตัั้งแต่ 20-300 คน จำนวนที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 40 คน เพราะจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าค่ายด้วยกันเอง ในกรณีที่จัดคนจำนวนมาก ผลที่ได้รับก็ยังมีประสิทธิภาพสูง ที่สำคัญเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วย ดังนั้นสถานศึกษาส่วนใหญ่จึงพยายามจัดการอบรมให้คนได้เข้าค่ายได้มากที่สุด โดยทางสถาบันเคยจัดค่ายจำนวนสูงสุดมากถึง 720 คน
 3. หากนักเรียนต้องการสมัครมาเข้าค่ายนี้รายบุคคล สามารถทำได้หรือไม่ ตอบ สามารถทำได้ แต่จะเป็นค่ายที่เรียกว่า “ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ” จำนวน 3 วัน ซึ่งเป็นค่ายที่ได้เรียนรู้เรื่องการหาอาชีพ รวมถึงการตั้งเป้าหมายขีวิตระยะยาว พร้อมเรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยดูข้อมูลได้ที่ www.atichart.com/DreamCamp