กระบวนวิชา 206266

Mathematics for Everyday Life (คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 • xxxnew[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :


ผู้สอน:

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ห้องพัก: MB 2101 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)
โทรศัพท์: (053) 94-332ุ6 ต่อ 108
อีเมล์: kettapun[at]gmail.com
Facebook: Atichart Kettapun
เว็บไซต์: www.atichart.com

Facebook Group ของรายวิชา : Math266 2/2562

วันเวลาและสถานที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ณ SCB2100

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน :

 1. กิจกรรมในห้องเรียน (Class Activities)         40 %
 2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)      30 %
 3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)             30 %

ผลงาน Project ชิ้นที่ 2 :

ให้นักศึกษาชมผลงานเพื่อน เพื่อนำไปใช้ในการสอบ Final (Part A – Take Home Exam)

 1. แม่หมอทำนายจำนวนประชากรโลก (A+) cool[1]
 2. ถั่วงอกตัวร้าย…สู่นายถั่วเขียว
 3. คณิตศาสตร์ของความรัก ที่อาจจะไม่ได้ง่ายแค่ “ฉัน+เธอ=เรา” (A)
 4. อดีตเขียว เดี๋ยวนี้งอก (A+) cool[1]
 5. แบบจำลองความสุขของไข่ต้ม
 6. ไม่ใช่หมอดูก็รู้นะ (A+) cool[1]
 7. ไขปริศนาเส้นทางการเเพร่ระบาดของโรคซาร์ส ด้วยเเบบจำลองทาง (A+) cool[1]
 8. น้องไผ่สุดไฉไล งอกยังไง เอ๊ะ! สงสัยจัง
 9. ต้นไผ่ ยาวมากแค่ไหนในแต่ละวัน?? (A)
 10. สงครามในบ่อปลา (โมเดลคณิตศาสตร์ และ แบบจำลองชิ้นงาน)
 11. Population Forcasting ✨ (A+) cool[1]
 12. จะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาอีกเท่าไหร่ใน 100 ปีข้างหน้า 
 13. ไข้เลือดออกจ๋า มาพยากรณ์กัน (A)
 14. ภาวะโลกร้อนพาย้อนผ่านสมการ

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : จะประกาศให้ทราบต่อไป

สอบกลางภาค : วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30-18.30 น. ณ RB5103 / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมปากกา หรือดินสอ 2B พร้อมทั้งยางลบ และน้ำยาลบคำผิดมาด้วย สำหรับการสอบด้วย อนุญาตให้เอาเฉพาะเครื่องคิดเลขธรรมดาเข้าห้องสอบ (ห้ามนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เข้าห้องสอบ)

Office Hours ก่อนสอบกลางภาค นักศึกษาสามารถนัดวันเข้ามาปรึกษาได้

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 12.00-14.00 น. สอบแบบออนไลน์


แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) เอกสารอ้างอิงในกระบวนวิชานี้

 • สมัย ยอดอินท์ และทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์, คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
 • สมัย ยอดอินท์ และคณะ, งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการเป็นหรือไม่เป็นปีอธิกมาสของปฏิทินจันทรคติไทย ปี พ.ศ. 2555, พิมพ์ครั้งที่ 1, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
 • ลอย ชุนพงษ์ทอง, ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, รัฐยาการพิมพ์, 2550.