กระบวนวิชา 206266

Mathematics for Everyday Life (คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


  • นักศึกษาสามารถซื้อเอกสารประกอบการสอนได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร ภาควิชาชีววิทยาnew[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :


ผู้สอน:

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ห้องพัก: MB 2101 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)
โทรศัพท์: (053) 94-332ุ6 ต่อ 108
อีเมล์: kettapun[at]gmail.com
Facebook: Atichart Kettapun
เว็บไซต์: www.atichart.com

Facebook Group ของรายวิชา : Math266 2/2563

วันเวลาและสถานที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ณ SCB1100

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน :

  1. กิจกรรมในห้องเรียน (Class Activities)         20 %
  2. โครงงาน (Projects)                              30 %
  3. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)      25 %
  4. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)             25 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : ดูได้ใน MS Teams กระบวนวิขานี้

สอบกลางภาค : วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15.30-18.30 น.  / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมปากกา หรือดินสอ 2B พร้อมทั้งยางลบ และน้ำยาลบคำผิดมาด้วย สำหรับการสอบด้วย อนุญาตให้เอาเฉพาะเครื่องคิดเลขธรรมดาเข้าห้องสอบ (ห้ามนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เข้าห้องสอบ)

Office Hours ก่อนสอบกลางภาค นักศึกษาสามารถนัดวันเข้ามาปรึกษาได้

สอบปลายภาค : วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 12.00-15.00 น.


แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) เอกสารอ้างอิงในกระบวนวิชานี้

  • สมัย ยอดอินท์ และทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์, คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
  • สมัย ยอดอินท์ และคณะ, งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการเป็นหรือไม่เป็นปีอธิกมาสของปฏิทินจันทรคติไทย ปี พ.ศ. 2555, พิมพ์ครั้งที่ 1, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
  • ลอย ชุนพงษ์ทอง, ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, รัฐยาการพิมพ์, 2550.

3) ตัวอย่างผลงานนักศึกษารุ่นก่อน

3.1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

3.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ผลงานแบบวิดีทัศน์ทั้งหมด)