กระบวนวิชา 201117

Mathematics and Science in Civilization

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม


 เว็บไซต์ในแต่ละภาคเรียน :


 เอกสารเกี่ยวกับกระบวนวิชา :

 • รายละเอียดกระบวนวิชา 201117 (ไฟล์ PDF)
 • ใบประชาสัมพันธ์กระบวนวิชา 201117 (ไฟล์ PDF)

ท่านสามารถชมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่สอน ผลงานของนักศึกษา และข้อความประทับใจของนักศึกษา ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ได้จากเว็บไซต์หน้านี้ หากต้องการติดต่อผู้สอน กรุณาติดต่อมาที่อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053)943-326 ต่อ 108 อีเมล์หรือเฟสบุค kettapun[at]gmail.com


 ข้อความประชาสัมพันธ์กระบวนวิชา :

IMG_7541 IMG_7377 IMG_7378    IMG_7411

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ รับรางวัล “วิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรายวิชา “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

201117-2559-01Ads

 

201117-2013-10-15FM100

สัมภาษณ์วิทยุ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2556 และออกอากาศซ้ำ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 คลิกฟังรายการสัมภาษณ์

201117-2013-09-23to29CMUWeeklyNews2

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22-29 ก.ย. 56


ตัวอย่างประเด็นและคำถามที่น่าสนใจ ที่สอนในกระบวนวิชา 201117 :

 • เรียนรู้หน่วยวัดในอดีต ที่ยังมีการใช้ถึงปัจจุบัน และใช้ศึกษาเรื่องราวที่มีการบันทึกไว้ในทางประวัติศาสตร์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • การนำองค์ความรู้คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างใช้มาสร้างกำแพงเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงกว่าวิธีที่ประเทศตะวันตกใช้ในสมัยก่อน
 • การใช้คณิตศาสตร์ศึกษาสิ่งก่อสร้างในโบราณ เช่น วิหารกรีก ปิรามิด และบ่อน้ำโบราณ เป็นต้น
 • รู้จักศักราชที่สำคัญ และการเทียบศักราชต่างๆ เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช จุลศักราช มหาศักราช รัตนโกสินทร์ศก และ ฮิจญ์เราะฮ์ศักราช เป็นต้น
 • ทำไมจึงมีการตัดสินใจที่น่าพิศวง โดยการลบวันที่  5-14 ตุลาคม ค.ศ. 1582 ออกจากปฏิทินสากล
 • ทำไมในปฏิทินราชการไทยจึงมีเดือนหายไป 3 เดือน คือ เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2484
 • ทำไมการเทียบ ค.ศ. และ พ.ศ. ไม่สามารถใช้สูตร พ.ศ. = ค.ศ. + 543 ทุกครั้ง และในกรณียกเว้นนั้นควรจะใช้สูตรใดแทน
 • ปัญหาในการสร้างปฏิทินในอดีตและอนาคตคืออะไร และเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
 • ทำไมวันเพ็ญเดือน 12 ในบางปีพระจันทร์ถึงไม่เต็มดวง แต่พระจันทร์กลับไปเต็มดวงในวันอื่น
 • ทำไมวัดส่วนใหญ่จึงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และเกี่ยวข้องกับการสร้างปฏิทินหรือไม่อย่างไร
 • การศึกษาความมหัศจรรย์ของจัตุรัสกลในอารยธรรมต่างๆ รวมถึงยันต์ล้านนา ซึ่งทำให้เข้าใจว่าคนสมัยก่อนมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มากเพียงใด
 • เราสามารถมองเห็นภาพร่างที่ซ่อนอยู่หลังภาพวาดของจิตกรเอกของโลกได้อย่างไร
 • เราจะสามารถคำนวณหาอายุวัดถุโบราณด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร
 • ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการอนุรักษ์วัตถุโบราณเป็นอย่างไร
 • เราสามารถนำเอาวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไร อาทิ เครื่องเขิน และกาวเม็ดมะขาม เป็นต้น
 • ปรากฏการณ์พระธาตุหัวกลับที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นปาฏิหาริย์ หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์กันแน่ และเราสามารถสร้างพระธาตุหัวกลับเองได้หรือไม่
 • เราสร้างภาพจำลองเสมือนจริงของภาพจิตกรรมฝาผนัง วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 500-600 ปีก่อนได้อย่างไร และมีการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัดอุโมงค์อย่างไร
 • มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้
 • มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ฯลฯ

ผลงานของนักศึกษา : 

ในกระบวนวิชา “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (201117)” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้นักศึกษาสร้างผลงาน (project) ที่นำเสนอถึงการนำคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาเกี่ยวกับอายรยธรรมระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือโลก โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบของ รายงาน วีดีทัศน์ แบบจำลอง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน เกม หรือในรูปแบบอื่น โดยเน้นให้นักศึกษาได้เลือกสร้างผลงานที่ตนเองสนใจ และผลงานนั้นต้องคิดหรือจัดทำด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่มีจำกัดกรอบในการคิดจึงได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบ และในการจัดทำผลงานยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และภูมิใจกับผลงานที่ถูกนำมาเสนอในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก ผู้สอนจึงนำผลงานบางส่วนมาแสดงด้านล่าง ทั้งนี้หากท่านต้องการชมผลงานอื่นๆ ในกระบวนวิชานี้เพิ่มเติม สามารถชมได้ที่ เว็บไซต์กระบวนวิชา 201117 ในแต่ละภาคเรียน

(ลิงค์ด้านล่างอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Umong Simulator (แบบจำลอง 3D วัดอุโมงค์) ภาคเรียนที่ 1/57

แบบจำลอง 3D นี้ได้พัฒนาจากโปรแกรมสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ชมได้เข้าชมอุโมงค์ในวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม ได้ด้วยตนเอง บางอุโมงค์ได้นำภาพที่มีสีสันไปใส่ให้ชม จะได้ทราบบรรยากาศของอุโมงค์เมื่อ 500-600 ปีก่อน และยังมีข้อมูลเกียวกับอุโมงค์ ภาพเขียน สีที่ใช้เขียนภาพ ให้คลิกเพื่อเปิดอ่านได้ด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมนี้ออนไลน์จากลิงค์ที่กำหนดให้ได้ด้านล่าง

 

วีดีทัศน์นำเสนอ แบบจำลอง 3D เรื่อง “Umong Simulator”

ห้องแห่งความลับ (แบบจำลอง, รายงาน) ภาคเรียนที่ 1/57

ผลงานชิ้นนี้เป็นการจ้ดทำรายงานและแบบจำลองเพื่ออธิบายว่า ปรากฏการณ์พระธาตุกลับหัวซึ่งพบเฉพาะที่วัดในจังวัดลำปางนั้น ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยได้มีการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานนี้ด้วย

 

วีดีทัศน์นำเสนอรายงานและแบบจำลอง เรื่อง “ห้องแห่งความลับ”

แบบจำลอง “ห้องแห่งความลับ”

มหัศจรรย์แท่งเนเปียร์ (แบบจำลอง, กิจกกรรมการเรียนรู้) ภาคเรียนที่ 1/57

แท่งเนเปียร์เป็นอุปกรณ์การคำนวณที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งช่วยในการคูณและหารเลขได้อย่างรวดเร็ว ในการนำเสนอวีดีทัศน์ได้แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ของแท่งเนเปียร์รวมถึงการนำมาใช้ในการคูณและการหารได้เป็นอย่างดี ส่วนแบบจำลองก็ทำให้ผู้ชมสามารถนำคำนวณเลขได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้มีคู่มือแนะนำการใช้งานและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเพิ่มเข้ามาด้วย

 

วีดีทัศน์นำเสนอแบบจำลอง เรื่อง “มหัศจรรย์แท่งเนเปียร์”

แบบจำลอง “มหัศจรรย์แท่งเนเปียร์”

ไขปริศนาปรากฎการณ์แสงอาทิตย์ลอดผ่าน 15 ช่องประตู (แบบจำลอง) ภาคเรียนที่ 1/57

แบบจำลองนี้เน้นอธิบายปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ลอดผ่าน 15 ช่องประตู ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเกิดขึ้น 4 ครั้งต่อปี โดยสามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย และยังทำให้เข้าใจด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันสามารถเกิดขึ้นกับปราสาทอื่นๆ ได้หรือไม่ อะไรคือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้

 

วีดีทัศน์นำเสนอแบบจำลอง เรื่อง “ไขปริศนาปรากฎการณ์แสงอาทิตย์ลอดผ่าน 15 ช่องประตู”

แบบจำลอง “มหัศจรรย์แสงลอดช่องเขาพนมรุ้ง”

ความลับของสะพานหิน (แบบจำลอง) ภาคเรียนที่ 1/57

ผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้างแบบจำลองสำหรับให้ศึกษาหลักการสร้างสะพานหินโค้ง โดยสามารถให้ผู้ชมสามารถสร้างสะพานหินโค้งจำลองได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้มีการสร้างวีดีทัศน์นำเสนอเรื่องสะพานหินโค้งจำลองและได้อธิบายถึงสะพานชินดอื่นๆ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารเรื่องการสร้างแบบจำลองรวมถึงข้อมูลสะพานแบบอื่นๆ ไปศึกษาได้อีกด้วย

วีดีทัศน์นำเสนอแบบจำลอง เรื่อง “ความลับของสะพานหิน”

แบบจำลอง “ความลับของสะพานหิน”

มหัศจรรย์พีรามิดคูฟู
[วีดีทัศน์] ภาคเรียนที่ 3/56
นิทานประวัติศาสตร์ ตอนมหัศจรรย์แห่งกาลเวลา
[วีดีทัศน์การ์ตูน] ภาคเรียนที่ 3/56
มหัศจรรย์ยันต์โทนพุทธคุณ กับวีดีทัศน์แสนสนุก
วีดีทัศน์เรื่องมหัศจรรย์จัตุรัสกลล้านนา
[วีดีทัศน์] ภาคเรียนที่ 3/56
บอกข้าทีมัมมี่ทำไง
[วีดีทัศน์] ภาคเรียนที่ 3/56
จัตุรัสกลหรรษา
[วีดีทัศน์การ์ตูน] ภาคเรียนที่ 3/56
กฏหมายในมิติคณิตศาสตร์
[รายงาน, ไฟล์นำเสนอ] ภาคเรียนที่ 3/56
Math and Sci Millionaire [เกม] ภาคเรียนที่ 3/56
ไขปริศนาลับฉบับพีระมิด [แบบจำลอง และหนังสือ] ภาคเรียนที่ 3/56

ความประทับใจของผู้เรียน :

“เป็นกระบวนวิชาที่บูรณาการความรู้ได้เด่นชัดที่สุดตั้งแต่เจอมา เพราะเคยคิดว่ามันจะบูรณาการได้ยังไงระหว่าง Math & Sci กับอารยธรรม จนในที่สุดก็ได้รู้  จุดเด่นคือ โยงเนื้อหาคณิต วิทย์ มาบูรณาการได้เต็มๆ ชัดเจน (บางวิชาบอกว่าบูรณาการ แต่ก็ดูเหมือนไม่บูรณาการ แต่พอเจอวิชานี้ ชอบเลย รักเลย)”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

“การสอนให้รู้จักการคิดด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการสอน ทั้งยังพาไปศึกษาในสถานที่จริง ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และได้มุมมองใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ด้านเนื้อหายังมีความแปลกใหม่ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย อีกทั้งบางครั้งยังมีการเชิญบุคลาการที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ถึงที่ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ยากที่จะได้เจอแบบนี้”
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

“อยากให้เพื่อนๆ มาเรียน เพราะเรื่องมันสนุกมากๆ มันน่าเรียนจริงๆ ไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน มันทำให้เห็นประโยชน์ของวิชาที่เคยเรียนมา มันแหวกแนวจากทุกๆ วิชาที่เคยเรียนมาในชีวิต เป็นวิชาที่มาเรียนเพราะอยากรู้จริงๆ ไม่ใช่มาเพราะอยากได้ A สนุกจริงๆ ค่ะ”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

“การได้เห็นความรู้ที่แปลกใหม่ ที่ไม่มีใครสอนนอกจากมหาวิทยาลัยเรา เป็นวิชาที่ดี แสดงถึงความใส่ใจของอาจารย์ในอารยธรรมที่อาจมีคนละเลย ทำให้ นศ.เริ่มรู้สึกใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง และสนใจความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม และประวัติศาสตร์มากขึ้น อาจารย์มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ยุติธรรม และใช้สื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เนตแจ้งข่าวต่างๆ กับ นศ.ได้ดี รวดเร็ว จะใส่ใจกับการสอน นศ.มากๆ”
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

“อยากให้ นศ. คนอื่นๆ ได้เรียนวิชานี้ เป็น 1 ในตัวฟรีของมหาลัยที่ต้องลง เพราะปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์หรืออารยธรรมที่มีคุณค่า เนื่องจากอาจเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่วิชานี้สามารถนำวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับอารยธรรม ให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และทำให้เกิดความอยากรู้ ท้ายที่สุดแล้ววิชานี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างขึ้น”
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

“กระบวนวิชานี้มีจุดเด่นคือ เนื้อหาที่เรียนสามารถเข้าใจง่าย และไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนวิทย์-คณิตมา ซึ่งดีมากเพราะว่าทำให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนเท่าเทียมกันทุกคน และวิชานี้มีงานให้ทำ 1 ชิ้น ซึ่งงานชิ้นนี้ต้องใช้ทักษะมากมายในการทำ เช่น การคิดวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ มาเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในเซค”
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

“พาร์ทแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บูรณาการกับประวัติศาสตร์ ทำให้มองเห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัว มันดูน่าทึ่ง และประหลาดใจมากค่ะ และเรื่องที่เกี่ยวกับวัดอุโมงค์ชอบมากๆ อยากให้อาจารย์มีการสอนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ และอยากให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่อื่นๆ ด้วย อาจารย์ทำให้คนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น และอาจารย์ใจดี แต่ก็มีขอบเขตอยู่ในกฎระเบียบดีค่ะ ไม่ค่อยเจออาจารย์แบบนี้ ทำให้ตอนเรียนไม่เกร็ง ไม่เบื่อ”
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

“อาจารย์อติชาตสอนได้อย่างกระตือรือร้นมาก ตลก และสนุกมาก / ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง / ได้ฝึกการตรงต่อเวลา และการแต่งกายให้ถูกระเบียบ / มีการใช้สื่อ Website ทำให้สามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร หรือทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เรียนไปแล้วได้ / ได้เรียนรู้เรื่องราวของชาติ ของท้องถิ่น ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยอนุรักษ์เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบต่อไป” “วันก่อนหนูได้ไปทัศนศึกษายังเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ก็ได้ไปเห็นดวงฤกษ์ในการก่อสร้างของล้านนา ก็ได้อธิบายให้พี่ๆ ที่ไปด้วยกันให้เข้าใจ พี่ๆ ก็ถามว่าไปเรียนมาจากไหน ก็ตอบไปว่า เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวิชา 201117”
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

“ชอบวิชานี้มากๆ ค่ะ เรียนวิชานี้แล้วรู้สึกมีความสุข อยากมาเรียน ไม่น่าเบื่อ อาจารย์น่ารักมากๆ ความรู้และเรื่องราวต่างๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้เห็นมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆ ด้วย ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ 🙂 บอกได้เลยค่ะ ว่าวิชานี้ตั้งใจเรียนทุกคาบที่สุดกว่าทุกๆ วิชาเลยค่ะ”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

“อยากให้คงเอกลักษณ์ของวิชานี้ต่อไปตลอด เนื่องจากวิชานี้ทำให้เลิกเกลียดคณิตศาสตร์ในที่สุด จากที่ตอนแรกแจ้งไปว่าไม่อยากให้มีอาจารย์คนอื่นมาสอนร่วม แต่หลังจากได้เรียนกับอาจารย์ศิริวรรณ และฟังอาจารย์อีกท่านบรรยาย รู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเรียนวิชานี้ รักอาจารย์ทั้งสามท่าน”
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

“จุดเด่นของกระบวนวิชานี้ที่อยากให้คงไว้ คือ เนื้อหา และ การสอนที่สนุก รวมทั้งการที่ให้นักศึกษาได้ทำรายงาน ได้คิดอะไรใหม่ๆ ด้วยตนเอง ไม่ให้ก๊อปคนอื่น เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการเรียนรู้ การสังเกตสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง / จุดเด่นอีกจุดใน part 2 ก็คือ การที่ให้เรียนรู้จากวีดีโอ แม้จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็รู้สึกว่าทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และจดจำได้นานขึ้น / และในส่วนของข้อสอบ มีความเหมาะสม ไม่ยาก ไม่ง่ายจนเกินไป แต่สามารถทดสอบความเข้าใจในบทเรียนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี”
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

“ความสนุกสนาน และเป็นกันเองของอาจารย์ สอนเรื่องระเบียบวินัย และความประพฤติที่ควรทำ / เนื้อหาในการสอน ครึ่งของ อ.อติชาต สนุกและเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ / สื่อประกอบการเรียน ดูเข้าใจง่าย และเนื้อหาพอเหมาะ / ความเอาใจใส่ของอาจารย์ ทั้งในกลุ่ม Facebook ที่คอยเอาเรื่องที่เรียนมาลงเพื่อให้ทบทวน / ความตั้งใจที่จะสอนของอาจารย์ที่ต้องการให้ทุกคนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ อ. ต้องการจะสื่อ / การมีกิจกรรมตลอดระหว่างการเรียน ทำให้รู้สึกไม่เบื่อในการเรียน และอยากมาเรียน”
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat combustion caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous information you probably consider know about this? This product tell more about the evaluation of erectile disfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.