กระบวนวิชา 206331

Advanced Calculus (คณิตศาสตร์ขั้นสูง)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 • ดูคะแนนเก็บทั้งหมดได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูเฉลยการบ้านชุดที่ 1-6 ได้จากด้านล่าง new[1]

ชื่อกระบวนวิชา : Advanced Calculus หรือ แคลคูลัสขั้นสูง

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน :                อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก :             MB 2101 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)

โทรศัพท์:           (053) 943-326 ต่อ 108

อีเมล์ :                 kettapun[at]gmail.com

FB Fanpage :  www.facebook/Dr.AtichartKettapun

Facebook :      www.facebook.com/AtichartKettapun

เว็บไซต์ :            www.atichart.com

Facebook รายวิชา : Math331 1/2561

วันเวลาที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง SCB4201

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

สัดส่วนการให้คะแนน :

 1. กิจกรรมในห้องเรียน            15 %
 2. การบ้าน                           15 %
 3. คะแนนสอบกลางภาค          35 %
 4. คะแนนสอบปลายภาค          35 %

สอบกลางภาค : 

 • วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้อง RB5104
 • อนุญาตให้นักศึกษานำหนังสือเรียน Advanced Calculus เข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำหนังสือ หรือเอกสารอื่นเข้าห้องสอบ
 • หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ
 • Special Office Hours สำหรับสอบกลางภาค – สามารถติดต่อนัดหมายได้

สอบปลายภาค : 

 • วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้อง RB5308
 • อนุญาตให้นักศึกษานำหนังสือเรียน Advanced Calculus เข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำหนังสือ หรือเอกสารอื่นเข้าห้องสอบ
 • หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ
 • Special Office Hours สำหรับสอบกลางภาค – สามารถติดต่อนัดหมายได้

คะแนนเก็บ :  ดูคะแนนเก็บทั้งหมด รวม 65% new[1]

หมายเหตุ :

 1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 6 ครั้ง)
 2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าห้องเรียน และห้องสอบ
 3. หากพบมีการลอกการบ้านจะมีการตัดคะแนนตามที่ประกาศไว้ในห้องเรียน โดยตัดคะแนนจากคนที่ลอกและคนที่ให้ลอกการบ้าน)
 4. ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้าย
 5. ในการส่งการบ้าน หากใครไม่เขียนลำดับที่ตามใบเซ็นชื่อในการบ้านที่ส่ง จะถูกหักคะแนนด้วย
 6. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาโลกร้อน นักศึกษาสามารถส่งการบ้านโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้าได้
 7. นักศึกษาต้องตรวจสอบให้ชัดว่า เวลาเรียนและเวลาสอนในรายวิชานี้ไม่ตรงกับรายวิชาอื่น ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้าน (ถ้าไม่เขียนลำดับที่ในการบ้าน จะมีการหักคะแนนการบ้านด้วย, ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้าย)

        ชุดที่ 1  ส่งวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 61 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.1     ข้อ 4
 • แบบฝึกหัด 1.2     ข้อ 1, 10, 13
 • แบบฝึกหัด 1.3    ข้อ 1(ข), 4, 8 (เพิ่มเงื่อนไขด้วยว่า f(0,0) ต้องหาค่าได้)

        ชุดที่ 2  ส่งวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 61 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.) 

        ชุดที่ 3  ส่งวันอังคารที่ 25 ก.ย. 61   (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.7 ข้อ 3, 6, 9, 10
  • ข้อ 2 เปลี่ยน U = cos(π/3)i+cos(π/4)j+cos(π/6)k เป็น U = (2/3)i+(1/2)j-(√11/6)k
  • ข้อ 8 เปลี่ยน U = (2/3)i-j-(2/3)k เป็น U = (2/3)i-(1/3)j-(2/3)k และเปลี่ยน P(2,-1) เป็น P(2,-1,1)
  • ข้อ 10 คือการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ 1.11
 • แบบฝึกหัด 1.8 ข้อ 2, 6 (ข้อ 3 ในบรรทัดที่ 2 ให้แก้ =1 เป็น =6 และให้แก้ =5 เป็น =20)
 • แบบฝึกหัด 1.9 ข้อ 2 (ข้อแนะนำ ข้อ 1 แก้จาก 2xy = v เป็น xy = v)

        ชุดที่ 4 ส่งวันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.10 ข้อ 11, 12
 • แบบฝึกหัด 1.11   ข้อ 2, 3
 • แบบฝึกหัด 1.12   ข้อ 4, 6 (ข้อ 7 ให้เพิ่มเงื่อนไข a,b,c,k>0)
 • แบบฝึกหัด 1.13   ข้อ 4, 7

        ชุดที่ 5 ส่งวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 2.1    3(ข), 5, 7 (ข้อ 3(ค) ให้เปลี่ยนเป็นพิสูจน์ ทฤษฎีบท 2.1 ข้อ 4)
 • แบบฝึกหัด 2.2    ข้อ 2 (ให้แก้ 1-x^2 เป็น 2-x^2 สองแห่ง และแก้ (pi/2)*e^(-psi1) เป็น (pi/4)*e^(-psi1) )
 • แบบฝึกหัด 2.3    ข้อ 2(ก)
 • แบบฝึกหัด 2.4    ข้อ 1(จ), 2(ก), 6, 8(ข) (ข้อ 3 ให้แก้ 1/(1+1/2 cos t)^2 เป็น cos t/(1+1/2 cos t)^2 , ข้อ 6 แนะนำให้ใช้ x=pi-t และใช้ตัวอย่าง 2.15 มาช่วยได้)

        ชุดที่ 6 ส่งวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61 (ทำส่งเฉพาะ 3.1-3.3 ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.) 

 • แบบฝึกหัด 3.1    ข้อ 1, 3, 6
 • แบบฝึกหัด 3.2    ข้อ 1, 2(ก,ข) , 4, 6(ข,ง), 8
 • แบบฝึกหัด 3.3    ข้อ 2
 • แบบฝึกหัด 3.4    ข้อ 2(ง), 3, 5(ค)
 • แบบฝึกหัด 3.5    ข้อ 2

2) เฉลยการบ้าน

3) วิดีทัศน์ผลงานนักศึกษากระบวนวิชานี้

4) ความรู้เพิ่มเติม และอื่นๆ