Dr.Noom MathLover

Dec
30

เปอร์เซ็นต์ : เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน

เราทราบกันว่า ทุกคนในสังคมล้วนเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละกันทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรเรียนรู้เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์และใช้งานกันให้ถูกต้อง ** เปอร์เซ็นต์ถูกใช้ในเรื่องใดบ้าง เราใช้เปอร์เซ็นต์ในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น การซื้อของขายของ เงินกู้ การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การทดลองวิทยาศาสตร์ การดูผลการสำรวจหรือโพลต่างๆ การหาโอกาสความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆ และอีกมากมาย ** ความหมายของเปอร์เซ็นต์ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุด ได้กล่าวว่า เปอร์เซ็นต์ หมายถึง จํานวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ การคิดเทียบเป็นส่วนร้อย เรียกว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย ใช้เครื่องหมาย % แทน ** การคำนวณเปอร์เซ็นต์ จะสังเกตได้ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีมิติ นั่นคือไม่มีหน่วยต่อท้าย การเขียน % จะหมายถึง ส่วนร้อย ดังนั้นการพูดว่า 5% จะเท่ากับ 5 ส่วน 100 หรือ 5/100 หรือ 0.05 โดยไม่จำเป็นต้องมีหน่วยต่อท้าย เพื่อให้นำไปใช้ในการคำนวณได้ง่าย ผมจะนึกว่า % = 1/100 เสมอ […]

DETAIL
May
22

Dr.Noom MathLover

ปฏิทินสากล : การเปลี่ยนแปลงปฏิทินใหม่ที่ทำให้คนตะลึงทั้งสังคม *ที่มาของปฏิทินเกรกอเรียน ปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน หรือ ปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian Calendar) เป็นปฏิทินที่พัฒนามาจากปฏิทินจูเลียน และถือได้ว่าเป็นปฏิทินที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลกปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งนี้คนส่วนใหญ่เรียกชื่อง่ายๆ ว่าปฏิทินสากล ในการสร้างปฏิทินสุริยคตินั้นมักจะพยายามปรับให้ปีปฏิทินตรงกับปีทางสุริยคติ หรือ ปีฤดูกาลดาราศาสตร์ หรือ 365.24219 วัน โดยปีของปฏิทินจูเลียนเท่ากับ 365.25 วัน ซึ่งในรอบ 400 ปีจะมีวันมากเกินไปถึง 3 วัน ปฏิทินเกรกอเรียนได้ถูกนำมาใช้แก้ปัญหานี้โดยตรง โดยปรับสูตรคำนวณให้ทุก 400 ปีมีวันลดลง 3 วัน จึงทำให้ 1 ปีปฏิทินเกรกอเรียนเท่ากับ 365.2425 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีสุริยคติมากยิ่งขึ้น เราคำนวณได้ว่า ปฏิทินเกรกอเรียนจะผิดไปจากปีฤดูกาลเหลือเพียงปีละ 365.2425 – 365.24219 = 0.00031 วัน ในปีที่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ หรือมี 366 วัน เราจะเรียกว่า […]

DETAIL
TOP