กระบวนวิชา 201117

Mathematics and Science in Civilization (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


 • นักศึกษาสามารถดูคะแนนเก็บ 65% (รวมคะแนน Projects 30% แล้ว) ได้จากด้านล่าง new[1]

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :


ผู้สอน : อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ห้องพัก: MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)
โทรศัพท์: (053) 94-332ุ6 ต่อ 108
อีเมล์: kettapun[at]gmail.com
Facebook: Atichart Kettapun
เว็บไซต์: www.atichart.com

อาจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย
ห้องพัก: PB1-338 (ตึกฟิสิกส์1 ชัน 3)
โทรศัพท์: (053) 94-3367
อีเมล์: komsanti.chokethawai[at]cmu.ac.th
Facebook: Aj Kom


Facebook Group ของรายวิชา : 201117 2/2561

วันเวลาและสถานที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ณ RB5201

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

กิจกรรมสำคัญ (เรียงตามปฏิทิน) : 

 1. จัดกลุ่มทำ Project กลุ่มละ 4-6 คน และส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม  วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 61
 2. ชมผลงานนักศึกษารุ่นก่อน  วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 62 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ(ห้องสมุด) ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3 (ให้มารอหน้าตึกเวลา 13 น. และจะพาขึ้นไปชมพร้อมกัน)
 3. ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 62 เวลา 14.30-16.30 น.
 4. ส่งหัวข้อและแนวทางการสร้าง Project วันอังคารที่ 12 ก.พ. 62
 5. รายงานความคืบหน้า Project วันจันทร์-ศุกร์ที่ 11-15 มี.ค. 62
 6. ส่ง Project วันอังคารที่ 2 เม.ย. 61
 7. นำเสนอ Project … จะนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง

สัดส่วนการให้คะแนน:

 1. คะแนนกิจกรรมก่อนสอบกลางภาค (Class Activities)   15 %
 2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)                   20 %
 3. คะแนนกิจกรรมหลังสอบกลางภาค (Class Activities)   10 %
 4. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)                        25 %
 5. รายงาน/ผลงาน (Project)                                     30 %

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ : คลิกดูคะแนนเก็บ 65% (รวมคะแนน Projects 30% แล้ว)new[1]

สอบกลางภาค : วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.30-18.30 น. ณ RB3201 / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมปากกา หรือดินสอ 2B พร้อมทั้งยางลบ และน้ำยาลบคำผิดมาด้วย สำหรับการสอบด้วย อนุญาตให้เอาเฉพาะเครื่องคิดเลขธรรมดาเข้าห้องสอบ (ห้ามนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เข้าห้องสอบ)

Office Hours ก่อนสอบกลางภาค นักศึกษาสามารถนัดวันเข้ามาปรึกษาได้

สอบปลายภาค : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30-18.30 น. ณ …………. (มีการย้ายวันสอบมาจากวันที่ 9 พ.ค. 62 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้ว) / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ / ให้ นศ. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบด้วย


แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) วีดีทัศน์ประกอบการสอน และลิงค์น่าสนใจ

3) ตัวอย่างรายงานหรือผลงานสำหรับวิชา 201117  

4) เอกสารอ้างอิงในกระบวนวิชานี้

 • ลอย ชุนพงษ์ทอง, ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, รัฐยาการพิมพ์, 2550.
 • สมัย ยอดอินท์ และคณะ, งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการเป็นหรือไม่เป็นปีอธิกมาสของปฏิทินจันทรคติไทย ปี พ.ศ. 2555, พิมพ์ครั้งที่ 1, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
 • สมัย ยอดอินทร์ และมัลลิกา ถาวรอธิวาสน์, ภาพรวมของคณิตศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
 • วินัย พงศ์ศรีเพียร, วันวาร  กาลเวลา และนานาศักราช, พิมพ์ครั้งที่ 2, ศักดิโสภณการพิมพ์, 2552.
 • ประมวล เพ็งจันทร์ และชัชวาล บุญปัน, สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งรู้ถึงความจริงจากโลกวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา, บทความ, 2543.
 • โทนี่ คริลลี่, 20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์. The Big Questions : Mathematics. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
 • Robert Blitzer, Thinking Mathematically, 3rd ed., Pearson Education,2005.
 • ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. (2551). ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3. ISBN 9749619706 (239 หน้า)
 • จิราภรณ์ อรัณยภาค. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิคการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทประติมากรรมหิน. ในโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (22 หน้า)
 • สายันต์ ไพรชาญจิตร์. (2548). การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. ISBN 974-449-207-4 (140 หน้า)
 • มรดกไทยมรดกโลก. (2543). สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. ISBN 974-418-107-9  (100 หน้า)
 • สมโชคิ อ๋องสกุล. (2558). ชุมชนช่างในเวียงเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน. ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ISBN 978-616-398-012-0 (266 หน้า)
 • Goffer, Zvi, Archaeological Chemistry, v.55, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1980.
 • Pollard, A.M., et al, Analytical chemistry in archaeology, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Walker, Mike (2005). Quaternary Dating Methods (PDF). Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-86927-7.
 • คลิปวิดีโอ Secrets of the Castle with Ruth, Peter and Tom ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=-4NJxb2kn6I
 • คลิปวิดีโอ ไขความลับของมัมมี่ ตอนที่ 1 ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=1Lhp8rpbzWo

5) ความรู้เพิ่มเติม

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
 • โครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์
 • โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์
 • การนำคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โดยทีมงานวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ข้อเท็จจริง/เรื่องควรรู้ เกียวกับหมวกนิรภัย – ขอแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนได้อ่าน