การจัดค่ายคณิตศาสตร์และค่ายเยาวชนอื่นๆ

START:
November 30, 2015
DURATION:
ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย
ID:
1
CREDIT:
สมัครเข้าอบรม

slide1

การให้บริการจัดค่าย

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย

 

สำหรับตัวอย่างหน่วยงานที่เคยใช้บริการในการจัดค่ายและการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษานั้น ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว(อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสตรีศรีน่าน(จังหวัดน่าน) โรงเรียนผดุงปัญญา(จังหวัดตาก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็นต้น

ลักษณะค่ายที่ให้บริการ

การจัดค่ายของทีมงาน ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมที่จัดจะเน้นให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน เมื่อจบค่ายนักเรียนจะมีทัศนคติทีดีขึ้น รวมถึงมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาการที่ถูกนำเสนอ อันจะส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน
 2. กิจกรรมวิชาการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ทีมงานยังมีความโดดเด่นในการออกแบบกิจกรรมแบบบูรณาการอีกด้วย
 3. กิจกรรมในแต่ละค่ายจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของทางโรงเรียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดค่าย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่มีมีคุณภาพดีที่สุด
 4. กิจกรรมค่ายจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นั่นคือ ได้ฝึกคิด สังเกต วางแผน ทดลอง สรุปผล และนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ (ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำว่าจะเน้นในด้านใด) โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรม
 5. กิจกรรมส่วนใหญ่จะทำในลักษณะกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นการทำงานเป็นทีม อันจะส่งผลดีต่อผลการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
 6. เนื้อหาวิชาการถูกออกแบบดำเนินการจัดกิจกรรมโดยคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพและความถูกต้องตามหลักวิชาการ
 7. มีพี่เลี้ยงนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำค่ายสูงและอายุใกล้เคียงกับน้อง คอยดูแลน้องๆ ตลอดค่าย จึงทำให้น้องๆ สนุก ผูกพัน และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนทางอ้อม
 8. ทีมงานจัดค่ายมีประสบการณ์สูง จึงสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย เช่น นักเรียนทั่วไป นักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพในห้องเรียนที่คัดเลือกเป็นพิเศษ นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดี นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก และนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น
 9. มีเอกสารค่ายแจกให้นักเรียนทุกคน ซึ่งประกอบด้วยกำหนดการค่าย เนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ใบงานประกอบการจัดกิจกรรม และข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ (ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละค่าย) เอกสารค่ายมีประโยชน์ต่อนักเรียนในการทำกิจกรรมรวมถึงการนำไปศึกษาเพิ่มเติม และเอกสารค่ายยังช่วยให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้มาร่วมงานสามารถเห็นว่ากิจกรรมค่ายที่ทางโรงเรียนดูแลนั้นน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อบุตรหลานเพียงใด
 10. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายระยะยาวเป็นประจำทุกปี ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเนื้อหาซ้ำซ้อน เนื่องจากทีมงานมีกิจกรรมวิชาการอยู่แล้วจำนวนมาก และทีมงานยังเชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมค่าย จึงทำให้สามารสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ให้ได้เสมอ

การจัดค่ายมีบริการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าค่ายอาจเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (20-50 คน) ขนาดกลาง(51-100 คน) และขนาดใหญ่ (101-300 คน) ตัวอย่างค่ายที่มีบริการมีดังนี้ คือ

 

ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสร้างนักคิดน้อย
ค่ายประวัติศาสตร์ ค่ายโบราณคดี ค่ายดาราศาสตร์
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายดูนก ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายศิลปะ ค่ายผู้นำเยาวชน ค่ายอื่นๆ ที่สนใจ

ทั้งนี้ในแต่ละค่ายสามารถผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ค่ายวิชาการที่มีกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ภายในค่ายเดียวกัน สำหรับระยะเวลาในการจัดค่ายจะแตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1-3 วัน

รูปแบบค่ายที่ให้บริการ       

การบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การบริการหลักและการบริการเสริม ซึ่งการบริการหลัก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนทั้งหมด เช่น กิจกรรมวิชาการทั้งหมด สันทนาการ และเอกสารค่ายสำหรับนักเรียน เป็นต้น ส่วนการบริการเสริมที่สามารถจัดเพิ่มเติมตามความต้องการของโรงเรียน อาทิ อาหารและของว่าง ที่พัก การเดินทาง การทัศนศึกษา และประกาศนีบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย

การบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากการจัดค่ายเยาวชน ดร.อติชาตและคณะยังมีการจัดบริการวิชาการในลักษณะการเป็นวิทยากรแก่นักเรียนนักศึกษาในรูปแบบอื่น เช่น การบรรยาย การอบรม การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การบริการทัศนศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ

 1. การอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (โปรแกรมสร้างภาพทางเรขาคณิตที่ใช้ในการเรียนการสอนและการทำโครงงานคณิตศาสตร์)
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษาทางโบราณคดี
 3. การทัศนศึกษาตามแหล่งโบราณสถาน
 4. การบรรยาย อาทิ “เรียน Math อย่างไรให้ได้ A” “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” และ “ชีวิตนักศึกษาคณิตศาสตร์หลังเรียนจบ : อาชีพและการศึกษาต่อที่หลากหลาย”

พื้นที่ที่ให้บริการ

การจัดค่ายและการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้ให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ท่านสามารถเชิญให้ไปจัดค่ายเต็มรูปแบบผ่านทีมงานค่ายชุดใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเชิญอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นวิทยากรเฉพาะบางกิจกรรมในค่ายที่ท่านจัดขึ้นเอง ท่านก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกจัดค่ายใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ท่านจะมีความยืนหยุ่นสูงขึ้นในเรื่องของวันเวลาที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดค่าย สถานที่จัดกิจกรรม และสถานที่สำหรับทัศนศึกษา เป็นต้น

 

สถานที่สำหรับทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างสถานที่สำหรับทัศนศึกษาในเขตใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มีดังนี้ คือ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ (เช่น ชมสวนสัตว์, ชมหมีแพนด้า, ชม Aquarium และ เล่นหิมะใน Snow Dome), เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 (สถานที่จัดงานพืชสวนโลก), ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ, ปางช้างแม่สา, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, เวียงกุมกาม (เมืองเก่าที่เคยจมอยู่ใต้น้ำ), วัดอุโมงค์ (ชมอุโมงค์และงานจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งเรียนรู้การบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทางโบราณคดี), ถนนคนเดินเชียงใหม่, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่, น้ำพุร้อนสันกำแพง และ บ่อสร้าง เป็นต้น

การติดต่อ

ในการติดต่อเรื่องการจัดค่าย โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรม และกรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระดับชั้นของนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่จะเข้าค่าย
 2. ลักษณะค่าย เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่ายประวัติศาสตร์ เป็นต้น
 3. จำนวนวันที่ต้องการเข้าค่าย ในกรณีที่เข้าค่ายมากกว่าหนึ่งวัน กรุณาระบุว่าต้องการจัดค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือค่ายแบบค้างคืน
 4. สถานที่จัดค่าย โดยผู้จัดสามารถช่วยจัดหาสถานที่ให้ได้
 5. วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย
 6. ต้องการให้ดูแลเรื่องอื่นนอกเหนือจากการบริการหลักหรือไม่ เช่น อาหารและของว่าง ที่พัก การเดินทาง การทัศนศึกษา และประกาศนียบัตร
 7. ลักษณะของนักเรียนที่เข้าค่าย เช่น ความสามารถทางการเรียน การกล้าแสดงออก จำนวนนักเรียนที่ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษ และข้อมูลอื่นที่โรงเรียนต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับนักเรียนมากที่สุด

เมื่อทางโรงเรียนได้แจ้งรายละเอียดข้างต้นชัดเจนแล้ว ทีมงานจัดค่ายสามารถระบุค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 1-7 วัน สำหรับการติดต่อเป็นวิทยากร โปรดติดต่อมาที่

                    ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
                 โทรศัพท์: 053-943-327 ต่อ 127 หรือ 083-763-1536
                 แฟกซ์:     053-892-280
                   อีเมล์:       kettapun[at]gmail.com

 

ตัวอย่างวีดีทัศน์จากการจัดค่าย

 

 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • วีดีทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กันยายน2554 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 • วีดีทัศน์แนะนำ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา” โดย อ.ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (คณะทำงานค่ายของอาจารย์อติชาต) จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทำในค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2553 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์]

 

ตัวอย่างภาพการจัดค่าย

 

สำหรับค่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สามารถชมภาพการจัดค่ายได้ที่ www.mathexpress99.com/camp-pho.html

 

 • ผู้อำนวยการค่ายและวิทยากรในกิจกรรม “Math, Science & English Camp” สำหรับนักเรียนหลักสูตร MEP (Mini English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร จำนวน 122 คน วันที่ 2-4 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากร “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับอารยธรรม” ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 สำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท. จาก 7 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 220 คน วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากร “โครงการค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN: Local Learning Enrichment Network) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

 

ตัวอย่างภาพสไลด์โชว์ประกอบเพลงจากการจัดค่าย

 

 • ภาพสไลด์โชว์ ในค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข (Happy Math Camp) สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 114 คน วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555 ณ ฝันรักรีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ตัวอย่างข้อความประทับใจจากผู้เข้าค่าย

 

“ การพูดเป็นกันเอง และความรู้ใหม่ๆที่ อ.อติชาต นำมาอธิบายให้จนเข้าใจ เพราะการคิดคำนวณบางวิธีเด็กนักเรียนบางคนก็ยังไม่รู้ จึงทำให้ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ”

“ สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ คือ การนำเสนอในเรื่องของคณิตศาสตร์ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจคณิตศาสตร์มากขึ้น จากคนที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ มีแต่ตัวเลขคิดคำนวณให้ปวดหัว แต่พอมาวันนี้วันที่อาจารย์และพี่ๆมาให้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดียิ่งขึ้น ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลข ”

“ รู้สึกรักและเริ่มรักวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น และก็คิดว่าคณิตศาสตร์จะทำให้มีความสุข ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ”

“ การที่คณิตศาสตร์มีประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถนำไปใช้ได้ รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด แถมน่าสนุกอีกต่างหาก ”

“ การสอนพร้อมกับความรู้ที่เรียนแล้วทำให้มีความสนุกสนานไปด้วย เรียนแล้วไม่เครียดกับการเรียน และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้, มีความรู้ที่สามารถนำไปประกอบกับการเรียนได้ ”

“ ความรู้ที่นำมาให้ศึกษาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ส่วนมากมองข้ามไป จึงเป็นความรู้ที่น่าสนใจมาก ทำให้รู้สึกดีใจที่ได้รับความรู้นี้ ”

“ ความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ที่พี่มีมาให้เล่นตลอด และบูรณาการกับคณิตศาสตร์ลงตัวและสนุกสนาน สื่อการสอนดีเยี่ยม ทำให้การจัดค่ายนี้มีสีสันมากขึ้น แล้วยังคงการทำงานเป็นกลุ่ม แสดงถึงความสามัคคี และสูตรลัดน่ารู้อีกมากมายค่ะ ”

“ ประทับใจเรื่องกิจกรรมต่างๆ + ทัศนศึกษา + พี่เลี้ยง + สถานที่ดี ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ดีที่สุด เป็นค่ายแรกที่หนูชอบมากที่สุด ”

“ กิจกรรมครั้งนี้สนุกที่สุดเท่าที่เคยเข้ามา พวกพี่ๆ ดูแลดีมาก … สุดท้ายนี้ถ้าพวกหนูมีโอกาสก็อยากจะได้มาเข้าค่ายที่นี่อีกครั้ง … ”

 

 

ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก | ค่ายคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

 

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก (1 วัน)

 

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นให้นักเรียนเห็นว่า คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ใกล้ตัว และมีความงดงาม โดยจัดกิจกรรมผ่านเกม ประโยชน์โดยตรงที่นักเรียนได้รับคือ การรู้จักวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง ทักษะการคิดเลขเร็ว และทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

กิจกรรม

 • คณิตคิดเร็ว
 • เคล็ด(ไม่)ลับการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง
 • จัตุรัสมหัศจรรย์
 • เกมพิชิตคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ (1 วัน)

 

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นให้นักเรียนทราบว่า คณิตศาสตร์ปรากฏอยู่ในธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ และมีระเบียบแบบแผน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการนำคณิตศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางธรรมชาติอีกด้วย

 

กิจกรรม

 • คณิตศาสตร์กับดอกไม้
 • คณิตศาสตร์กับใบไม้
 • คณิตศาสตร์กับต้นไม้
 • เรขาคณิตในธรรมชาติ

หมายเหตุ: หากต้องการให้จัดค่าย 2 วันติดต่อกัน ก็สามารถทำได้โดยวันแรกเป็นค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก และวันที่สองเป็นค่ายคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

 

ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ค่ายคณิตศาสตร์น่ารู้ | ค่ายคณิตศาสตร์โบราณคดี | ค่ายคณิตศาสตร์เสริมการเรียน

 

ค่ายคณิตศาสตร์น่ารู้ (1 วัน)

 

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และเหตุผลที่นักเรียนควรให้ความสำคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน

 

กิจกรรม

 • เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม
 • คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • สนุกคิดคณิตศาสตร์
 • เกมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ

 

ค่ายคณิตศาสตร์โบราณคดี (1 วัน)

 

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในอดีต ที่มีการนำคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริง โดยทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย  สำหรับผู้ที่เลือกจัดค่ายในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่นั้น ผู้จัดยินดีพาไปชมโบราณสถานที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรม

 • คณิตศาสตร์กับการสร้างแพงเมืองเชียงใหม่
 • มหัศจรรย์จัตุรัสล้านนา
 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับการศึกษาทางโบราณคดีที่วัดอุโมงค์
 • เกมคณิตศาสตร์โบราณคดี

 

ค่ายคณิตศาสตร์เสริมการเรียน (1 วัน)

 

รายละเอียด

ค่ายนี้มีการจัดกิจกรรมที่อิงเนื้อหาตามการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ดังนั้นค่ายจึงแยกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

การจัดค่ายนี้จะไม่ใช่การสอนเนื้อหาวิชาการตรงๆ (ดังที่สอนในโรงเรียนและโรงเรียนกวดวิชา) ในทางตรงข้าม จะสอนผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ในแนวทางต่อไปนี้

 1. กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน ทั้งประโยชน์ในการนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 2. กิจกรรมความรู้บางส่วนจะช่วยเสริมความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น
 3. กิจกรรมมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
 4. กิจกรรมจัดในลักษณะการแข่งขันเป็นกลุ่ม ที่เน้นการทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ: หากต้องการจัดค่ายระยะเวลา 2-3 วัน ก็สามารถนำค่ายต่างๆ ที่กล่าวถึงมาจัดรวมกันได้

 

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat inflammation caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous data you probably consider know about this? This article tell more about the evaluation of erectile malfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.

TOP