การเป็นวิทยากร

START:
December 18, 2015
DURATION:
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์"
ID:
2
CREDIT:
1

Address

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   View map

slide1

พ.ศ. 2556

การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2555 ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยคณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ในการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 

พ.ศ. 2555

 

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรเรื่อง “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ในค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดแพร่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 ค่าย 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ จัดโดย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • วิทยากรใน “กิจกรรมวันแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากร ใน “กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้แก่นักเรียนในโครงการวิจัยการจัดการเชื้อเพลิงในป่าเต็งรัง” แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอจอมทอง จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ 14 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการกับชีวิตประจำวัน” แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนด้านการศึกษา จำนวน 75 คน วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • วิทยากรเรื่อง “พัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองด้วยงานวิจัย” ในการปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก 22 โรงเรียน จำนวนประมาณ 627 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับนักกิจกรรมมือใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์”  วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากร ในโครงการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การอบรมนักศึกษาช่วยสอนภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการอบรมครูคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับครูในเขตภาคเหนือ จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตภาคเหนือ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” ในกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษากลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 สำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท. จำนวนประมาณ 55 คน วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณสถานในประเทศไทย” ในค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และสมาคมนักเรียนทุน พสวท. วันที่ 22 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 2 และค่าย SCiUS Forum ครั้งที่ 2 จัดโดย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.มช.) วันที่ 2 และ 3 เมษายน 2555 ตามลำดับ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการอบรมเรื่อง “การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์และวิชาอื่น” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
 • วิทยากรกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แรงจูงใจใฝ่เรียนวิทย์” ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้” ในการประชุมวิชาการของครู ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน จำนวน 32 คน จัดโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรสำหรับการศึกษาดูงาน “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์” ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัยในศาสตร์แขนงอื่นๆ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประมาณ 50 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดอุโมงค์(ชิงดอยสุเทพ) จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แนวการเลือกวิชาเอกเลือกและการศึกษาต่อ” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “การแนะนำเลือกกระบวนวิชาก่อนลงทะเบียนล่วงหน้า” 4 ก.พ. 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2554 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ม.ค. 2555 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “จุดประกายความคิด สู่เส้นทางชีวิตนักวิทยาศาสตร์” ในโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 294 คน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วันที่ 22 มกราคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 17 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พ.ศ. 2554

 

    การเป็นวิทยากร

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 

พ.ศ. 2553

 

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหรม่ ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN: Local Learning Enrichment Network) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “การบูรณาการสาระคณิตศาสตร์กับสาระประวัติศาสตร์” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรสำหรับ “โครงการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติแบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3  วันที่ 21 ก.ค. 2553 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “การบูรณาการคณิตศาสตร์เพื่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์” ในการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปี 2553 กิจกรรมประชุมเผยแพร่ผลงานวิชาการประวัติศาสตร์ จัดแก่ครูในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรใน “การอบรมครูสู่งานวิจัย (แนวทางปฏิบัติการเชิงวิจัย)” สำหรับครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
 • วิทยากรเรื่อง “กระบวนการทางประวัติศาสตร์” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วันที่14 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แรงจูงใจใฝ่เรียนวิทย์” ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 29 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 มี.ค. 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” และนำชมวัดอุโมงค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท รายวิชา 065771 (คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 ม.ค. 2553 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 2553 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 

พ.ศ. 2552

 

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรการเสวนา “ย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์” โดย หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี และเครือข่ายสยามเสวนา ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 พ.ย. 2552
 • วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 11 โดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6-7 ต.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 065433 การสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน 23 กันยายน 2552 ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แนะนำสาขาวิชาคณิตศาสตร์” ในกิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก 26 ส.ค. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไป” แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 206217 (Foundamental Concepts of Mathematics)
 • วิทยากรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติการ โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง “ย้อนรอยโบราณสถานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3  15 ก.ค. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับนักกิจกรรมมือใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 20 มิ.ย. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรกลางที่ 2 ตามรูปแบบแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 15 มิ.ย. 2552 โดย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1, เขต 3 และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2, เขต 3  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
 • การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรกลางที่ 2 ตามรูปแบบแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2552 โดย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1, เขต 3 และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2, เขต 3  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์” ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  31 มี.ค. 2552 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 10 โดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แรงจูงใจใฝ่เรียนวิทย์” ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 28 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ แก่กลุ่มนักวิชาการ Textile Friends รวม 8 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 16 กุมภาพันธ์ 2552
 • วิทยากรนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ แก่พระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส จาก Birken Forest Buddhist Monastery ประเทศแคนาดา จำนวน 19 คน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
 • บรรยายเรื่อง “จบปริญญาตรีคณิตศาสตร์ จะหางานได้อย่างไร” และเรื่อง “แนะแนวการศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา” และวิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2551 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   17 ม.ค. 2552 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 20 มิ.ย. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 • ประธานค่าย “ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข (Happy Math Camp)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโดยทีมงาน Happy Math วันที่ 4-6 ธ.ค. 2552 ณ สนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่
 • ผู้จัด “ค่ายคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วันที่ 28 มิ.ย. 2552 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
 • ผู้จัด “ค่ายคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วันที่ 27 มิ.ย. 2552 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2552 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 10 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-13 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    พิเศษ

 

พ.ศ. 2551

 

    การเป็นวิทยากร

 • บรรยายเรื่อง “เรื่องน่ารู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “ปฐมนิเทศนักศึกษา” 5 พ.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แนะนำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” ในกิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก 3 ก.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง หลักสูตร 1) ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ส.ค. 2551 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ 19-20 ม.ค., 5 ก.ค. และ 2 ส.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติการ โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง “ย้อนรอยโบราณสถานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 3  16 ก.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับนักกิจกรรมมือใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 15 มิ.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 2 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Power Point เรื่องเรขาคณิต]
 • กิจกรรมพบรุ่นพี่ 5 คณะ ในค่ายพลังงานเยาวชนรักษ์พลังงานสู่ลูกช้าง มช. (ระยะที่ 3) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 เม.ย. 2551 ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 2  ปีการศึกษา 2550  18-19 มี.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2550 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   12-13 ม.ค. 2551 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “ข้อมูลภาวะโลกร้อนใน ชม. และ มช. ในกิจกรรม “มาช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนกันเถอะ” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”หยุดโลกร้อน” 10 ม.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 14 มิ.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอภิปรายเรื่อง “แนะนำการเลือกวิชาเอกโดยรุ่นพี่” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “การแนะนำเลือกกระบวนวิชาก่อนลงทะเบียนล่วงหน้า” 30 ม.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ” และเรื่อง “เส้นทางการทำงานสำหรับนักศึกษา” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2550 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2551 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

พ.ศ. 2550

 

    การเป็นวิทยากร

 • การอบรมเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Sketchpad สำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา” 17-21 ธ.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2550 (ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตรที่ 1) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เชียงใหม่เขต 1, 2, 4 และลำพูนเขต 1  25-26 ต.ค. 2550 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตามหลักสูตร สสวท. หลักสูตร 1 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลำปางเขต 2 ลำปางเขต 3 และลำพูนเขต 2 วันที่ 15-16 และ 19 ต.ค. 2550 ณ โรงแรมทิพย์ช้าง จ.ลำปาง
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ 10 มิ.ย. 19 ส.ค. และ 8-9 ก.ย. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิชาแคลคูลัส ปีการศึกษา 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยาย “หลักการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น” และ “การสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน” ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 30 มิ.ย. และ 4 ก.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยขนาดเล็กของนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16 มิ.ย. 2550  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • การอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 1) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 3-4 พ.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน” 3-5 เม.ย. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 2  ปีการศึกษา 2549  22-23 มี.ค. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “ประสบการณ์ดีๆ กับการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “สัมมนากิจกรรมนักศึกษา” 31 ต.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมสัมมนาเรื่อง “โลกร้อน: วิกฤติที่ยังมีโอกาส” 29 ส.ค. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การนำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในครงงานเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 7 ก.พ. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พ.ศ. 2549

 

    การเป็นวิทยากร

 • กิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” 2549 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ย. 2549 ณ วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sketchpad  23-27 ต.ค. 2549 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2549 10-11 ต.ค. 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ 17-18 มิ.ย. 30 ก.ค. และ 9-10 ก.ย. 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้น 18 มิ.ย. 2549 จัดที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่)

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ” และเรื่อง “เส้นทางการทำงานสำหรับนักศึกษา” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2549 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ย. 2549 ณ วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

 

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat combustion caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous info you probably view know about this? This article tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.

TOP