คอร์ส “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง”

จัดโดย สถาบัน Math Express วิทยากรโดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม)

ได้มีการเปลี่ยนชื่อลิงค์ใหม่เป็น www.atichart.com/coachingcourse