กระบวนวิชา 206331

Advanced Calculus (คณิตศาสตร์ขั้นสูง)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 • ดูวันสอบและห้องสอบได้จากด้านล่าง new[1]
 • ดูคะแนนเก็บ 60% ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ new[1]
 • ดูเฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 4-6 ได้จากด้านล่างnew[1]
 • ขอให้นักศึกษาไปทำประเมินการสอนที่ sis.cmu.ac.th หลังช่วงสอบกลางภาค ขอบคุณครับ new[1]

ชื่อกระบวนวิชา : Advanced Calculus หรือ แคลคูลัสขั้นสูง

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน :                ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก :             MB 2101 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)

โทรศัพท์:           (053) 943-326 ต่อ 126

อีเมล์ :                 kettapun[at]gmail.com

FB Fanpage :  www.facebook/Dr.NoomMathLover

Facebook :      kettapun[at]gmail.com

เว็บไซต์ :            www.atichart.com

Facebook รายวิชา : Math331 1/2560

 

วันเวลาที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง SCB4102

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

สัดส่วนการให้คะแนน :

 1. การบ้าน                           20 %
 2. คะแนนสอบกลางภาค          40 %
 3. คะแนนสอบปลายภาค          40 %

สอบกลางภาค :

 • วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น.
 • หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ
 • Special Office Hours สำหรับสอบกลางภาค – xxxx

สอบปลายภาค :

 • วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น. ณ RB5208 new[1]
 • หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ
 • Special Office Hours สำหรับสอบปลายภาค – นัดได้ในช่วงวันที่ 1-8 ธ.ค. 60 ในเวลาราชการครับ

คะแนนเก็บ : ดูคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนการบ้านชุดที่ 1-5 (ดาวโหลดไฟล์new[1]

หมายเหตุ :

 1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 6 ครั้ง)
 2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าห้องเรียน และห้องสอบ
 3. หากพบมีการลอกการบ้านจะมีการตัดคะแนนตามที่ประกาศไว้ในห้องเรียน โดยตัดคะแนนจากคนที่ลอกและคนที่ให้ลอกการบ้าน
 4. ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้าย
 5. ในการส่งการบ้าน หากใครไม่เขียนลำดับที่ตามใบเซ็นชื่อในการบ้านที่ส่ง จะถูกหักคะแนนด้วย
 6. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาโลกร้อน นักศึกษาสามารถส่งการบ้านโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้าได้
 7. นักศึกษาต้องตรวจสอบให้ชัดว่า เวลาเรียนและเวลาสอนในรายวิชานี้ไม่ตรงกับรายวิชาอื่น ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้าน (ถ้าไม่เขียนลำดับที่ในการบ้าน จะมีการหักคะแนนการบ้านด้วย, ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้าย)

        ชุดที่ 1  ส่งวันอังคารที่ 12 ก.ย. 60 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.1     ข้อ 4
 • แบบฝึกหัด 1.2     ข้อ 1, 10, 13
 • แบบฝึกหัด 1.3     ข้อ 1(ข), 4, 8 (เพิ่มเงื่อนไขด้วยว่า f(0,0) ต้องหาค่าได้)

        ชุดที่ 2  ส่งวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. ุ60 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

        ชุดที่ 3  ส่งวันศุกร์ที่ xx ก.ย. 60 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.7 ข้อ 3, 6, 9, 10 (พิสูจน์ทฤษฏีบทที่ 1.11)
 • แบบฝึกหัด 1.8 ข้อ 2, 6
 • แบบฝึกหัด 1.9 ข้อ 2
 • แบบฝึกหัด 1.10 ข้อ 11, 12

        ชุดที่ 4 ส่งวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 (ส่งที่กล่องสีเหลือหน้าห้องทำงานอาจารย์)

 • แบบฝึกหัด 1.11   ข้อ 2, 3
 • แบบฝึกหัด 1.12   ข้อ 4, 6
 • แบบฝึกหัด 1.13   ข้อ 4, 7

        ชุดที่ 5 ส่งวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 60 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 09.50 น.)

 • แบบฝึกหัด 2.1     3(ข), 5, 7
 • แบบฝึกหัด 2.2    ข้อ 2
 • แบบฝึกหัด 2.3    ข้อ 2(ก)
 • แบบฝึกหัด 2.4    ข้อ 1(จ), 2(ก), 6, 8(ข) (ข้อ 6 แนะนำให้ใช้ x=pi-t และใช้ตัวอย่าง 2.15 มาช่วยได้)

        ชุดที่ 6

 • แบบฝึกหัด 3.1    ข้อ 1, 3, 6
 • แบบฝึกหัด 3.2    ข้อ 1, 2(ก,ข) , 4, 6(ข,ง), 8
 • แบบฝึกหัด 3.3    ข้อ 2
 • แบบฝึกหัด 3.4    ข้อ 2(ง), 3, 5(ค)
 • แบบฝึกหัด 3.5    ข้อ 2

2) เฉลยการบ้าน

3) ความรู้เพิ่มเติม และอื่นๆ