กระบวนวิชา 201117

 Mathematics and Science in Civilization

(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


  • นักศึกษาสามารถสมัครอยู่ในกลุ่มเฟซบุคที่ 201117 2/2558
  • เอกสารประกอบการสอน และ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ สามารถซื้อได้ที่ ร้านถ่ายเอกสารตึกฟิสิกส์  new[1]

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematics and Science in Civilization หรือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

ผู้สอน :

 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องพัก: MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)
โทรศัพท์: (053) 94-3327 ต่อ 127
อีเมล์: kettapun[at]gmail.com
Facebook: Atichart Kettapun
เว็บไซต์: www.atichart.com

ดร.คมสันติ โชคถวาย
อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องพัก: PB1-338 (ตึกฟิสิกส์1 ชัน 3)
โทรศัพท์: (053) 94-3367
อีเมล์: komsanti.chokethawai[at]cmu.ac.th
Facebook: kom cmu

Facebook Group ของรายวิชา : 201117 2/2558

วันเวลาที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง MB2212

Office Hours :

  • นักศึกษาสามารถนัดพบผู้สอนได้โดยตรง

สัดส่วนการให้คะแนน:

  1. คะแนนสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (Quiz)   10 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
  2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)      40 %   (เนื้อหาบทที่ 1-4)
  3. คะแนนทำงานกลุ่ม (Group Work)                  5 %   (เนื้อหาบทที่ 6-7)
  4. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)             45 %   (เนื้อหาบทที่ 5-8)

ประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบ :

สอบกลางภาค : วันศุกร์ที่  4 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น. / หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

สอบปลายภาค : วันพุธที่  11 พฤษภาคม 2559  เวลา 15.30-18.30 น.

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) เอกสารประกอบการสอน

2) แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด

3) ความรู้เพิ่มเติม