กระบวนวิชา 201117

Mathematics and Science in Civilization

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


 • นักศึกษาสามารถสมัครอยู่ในกลุ่มเฟซบุคที่ 201117 2/2558

ชื่อกระบวนวิชา : Mathematics and Science in Civilization หรือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม
ลำดับที่นักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน :
ข้อตกลงและข้อบังคับ :

 

ผู้สอน :                ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก :             MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:           (053) 943ุ-327 ต่อ 127

อีเมล์ :                 kettapun[at]gmail.com

FB Fanpage :  www.facebook.Dr.Noom MathLover

Facebook :      kettapun[at]gmail.com

เว็บไซต์ :            www.atichart.com

Facebook รายวิชา : Math331 2/2558

 

 

 

วันเวลาที่สอน : อังคารและศุกร์ เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง MB2212

Office Hours : นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

สัดส่วนการให้คะแนน :

 1. การบ้าน                                20 %
 2. คะแนนสอบกลางภาค          40 %
 3. คะแนนสอบปลายภาค          40 %

สอบกลางภาค :

 • วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-11.00 น. (เป็นวันเวลาที่นักศึกษาตกลงกับอาจารย์ผู้สอน)
 • หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

สอบปลายภาค :

 • วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น.
 • หากนักศึกษาไม่ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มช. กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์ที่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ ในกรณีที่อนุญาตให้เข้าสอบได้จะมีการหักคะแนนสอบ

คะแนนเก็บ :

หมายเหตุ :

 1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 6 ครั้ง)
 2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเข้าห้องเรียน และห้องสอบ
 3. หากพบมีการลอกการบ้านจะมีการตัดคะแนนตามที่ประกาศไว้ในห้องเรียน โดยตัดคะแนนจากคนที่ลอกและคนที่ให้ลอกการบ้าน และไม่มีการรับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด
 4. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาโลกร้อน นักศึกษาสามารถส่งการบ้านโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้าได้
 5. นักศึกษาต้องตรวจสอบให้ชัดว่า เวลาเรียนและเวลาสอนในรายวิชานี้ไม่ตรงกับรายวิชาอื่น ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

1) การบ้าน (ถ้าไม่เขียนลำดับที่ในการบ้าน จะมีการหักคะแนนการบ้านด้วย, ไม่รับการบ้านที่ส่งหลังกำหนด สำหรับคนที่มีใบลาต้องส่งการบ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวันสุดท้าย)

        ชุดที่ 1  ส่งวันศุกร์ที่ xx ม.ค. 59 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 11.20 น.) new

 • แบบฝึกหัด 1.1     ข้อ 5
 • แบบฝึกหัด 1.2     ข้อ 2, 9, 18
 • แบบฝึกหัด 1.3     ข้อ 1(ก), 5, 8 (เพิ่มเงื่อนไขด้วยว่า f(0,0) ต้องหาค่าได้)

        ชุดที่ 2  ส่งวันอังคารที่ xx ก.พ. 59 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 11.20 น.)

        ชุดที่ 3  ส่งวันอังคารที่ xx ก.พ. 59 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 11.20 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.7 ข้อ 2, 5, 8, 10
  • ข้อ 2 เปลี่ยน U = cos(π/3)i+cos(π/4)j+cos(π/6)k เป็น U = (2/3)i+(1/2)j-(√11/6)k)
  • ข้อ 8 เปลี่ยน U = (2/3)i-j-(2/3)k เป็น U = (2/3)i-(1/3)j-(2/3)k และเปลี่ยน P(2,-1) เป็น P(2,-1,1))
  • ข้อ 10 คือการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ 1.11)
 • แบบฝึกหัด 1.8 ข้อ 3, 5 (ข้อ 3 ในบรรทัดที่ 2 ให้แก้ =1 เป็น =6 และให้แก้ =5 เป็น =20)
 • แบบฝึกหัด 1.9 ข้อ 1
 • แบบฝึกหัด 1.10 ข้อ 9, 13

        ชุดที่ 4 ส่งวันอังคารที่ xx มี.ค. 59 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 11.20 น.)

 • แบบฝึกหัด 1.11   ข้อ 1, 4
 • แบบฝึกหัด 1.12   ข้อ 2, 7 (ข้อ 7 ให้เพิ่มเงื่อนไข a,b,c,k>0)
 • แบบฝึกหัด 1.13   ข้อ 3, 6

        ชุดที่ 5 ส่งวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 59 (ส่งในคาบเรียน ภายใน 11.20 น.)

 • แบบฝึกหัด 2.1    ข้อ 3(ค), 8, 9 (ข้อ 3(ค) ให้เปลี่ยนเป็นพิสูจน์ ทฤษฎีบท 2.1 ข้อ 4)
 • แบบฝึกหัด 2.2    ข้อ 2
 • แบบฝึกหัด 2.3    ข้อ 2(ข)
 • แบบฝึกหัด 2.4    ข้อ 1(จ), 2(ข), 3, 8(ก)  (ข้อ 3 แก้ 1/(1+1/2 cos t)^2 เป็น  cos t / (1+1/2 cos t)^2)

        ชุดที่ 6

 • แบบฝึกหัด 3.1    ข้อ 1, 3, 6
 • แบบฝึกหัด 3.2    ข้อ 1, 2(ก,ข) , 4, 6(ข,ง), 8
 • แบบฝึกหัด 3.3    ข้อ 2
 • แบบฝึกหัด 3.4    ข้อ  2(ง), 3, 5(ค)
 • แบบฝึกหัด 3.5    ข้อ 2

2) เฉลยการบ้าน

 • เฉลยการบ้านชุดที่ 1
 • เฉลยการบ้านชุดที่ 2
 • เฉลยการบ้านชุดที่ 3
 • เฉลยการบ้านชุดที่ 4
 • เฉลยการบ้านชุดที่ 5
 • เฉลยการบ้านชุดที่ 6

3) ความรู้เพิ่มเติม และอื่นๆ