พ.ศ. 2556

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2555 ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยคณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ในการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 

พ.ศ. 2555

 

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรเรื่อง “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ในค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดแพร่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 ค่าย5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ จัดโดย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • วิทยากรใน “กิจกรรมวันแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากร ใน “กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้แก่นักเรียนในโครงการวิจัยการจัดการเชื้อเพลิงในป่าเต็งรัง” แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอจอมทอง จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ 14 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการกับชีวิตประจำวัน” แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนด้านการศึกษา จำนวน 75 คน วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • วิทยากรเรื่อง “พัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองด้วยงานวิจัย” ในการปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก 22 โรงเรียน จำนวนประมาณ 627 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับนักกิจกรรมมือใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์”  วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากร ในโครงการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การอบรมนักศึกษาช่วยสอนภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการอบรมครูคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำหรับครูในเขตภาคเหนือ จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตภาคเหนือ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” ในกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษากลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 สำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท. จำนวนประมาณ 55 คน วันที่ 14พฤษภาคม 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณสถานในประเทศไทย” ในค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และสมาคมนักเรียนทุน พสวท. วันที่ 22 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 2 และค่าย SCiUS Forum ครั้งที่ 2 จัดโดย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.มช.) วันที่ 2 และ 3 เมษายน 2555 ตามลำดับ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการอบรมเรื่อง “การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์และวิชาอื่น” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
 • วิทยากรกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15มีนาคม 2555 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แรงจูงใจใฝ่เรียนวิทย์” ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้” ในการประชุมวิชาการของครู ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน จำนวน 32 คน จัดโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรสำหรับการศึกษาดูงาน “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์” ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัยในศาสตร์แขนงอื่นๆ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประมาณ 50 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดอุโมงค์(ชิงดอยสุเทพ) จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แนวการเลือกวิชาเอกเลือกและการศึกษาต่อ” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “การแนะนำเลือกกระบวนวิชาก่อนลงทะเบียนล่วงหน้า” 4 ก.พ. 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2554 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28ม.ค. 2555 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “จุดประกายความคิด สู่เส้นทางชีวิตนักวิทยาศาสตร์” ในโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 294 คน โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วันที่ 22 มกราคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 17 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พ.ศ. 2554

 

    การเป็นวิทยากร

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 

พ.ศ. 2553

 

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหรม่ ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN: Local Learning Enrichment Network) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “การบูรณาการสาระคณิตศาสตร์กับสาระประวัติศาสตร์” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรสำหรับ “โครงการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติแบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3  วันที่ 21 ก.ค. 2553 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “การบูรณาการคณิตศาสตร์เพื่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์” ในการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปี 2553 กิจกรรมประชุมเผยแพร่ผลงานวิชาการประวัติศาสตร์ จัดแก่ครูในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรใน “การอบรมครูสู่งานวิจัย (แนวทางปฏิบัติการเชิงวิจัย)” สำหรับครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
 • วิทยากรเรื่อง “กระบวนการทางประวัติศาสตร์” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วันที่14 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แรงจูงใจใฝ่เรียนวิทย์” ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 29 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 มี.ค. 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” และนำชมวัดอุโมงค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท รายวิชา 065771 (คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 ม.ค. 2553 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 2553 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 

พ.ศ. 2552

 

    การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรการเสวนา “ย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์” โดย หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี และเครือข่ายสยามเสวนา ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 พ.ย. 2552
 • วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 11 โดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6-7 ต.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 065433 การสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน 23 กันยายน 2552 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แนะนำสาขาวิชาคณิตศาสตร์” ในกิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก 26 ส.ค. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่วัดอุโมงค์” ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไป” แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 206217 (Foundamental Concepts of Mathematics)
 • วิทยากรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติการ โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง “ย้อนรอยโบราณสถานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3  15 ก.ค. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับนักกิจกรรมมือใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 20 มิ.ย. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรกลางที่ 2 ตามรูปแบบแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 15 มิ.ย. 2552 โดย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1, เขต 3 และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2, เขต 3  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
 • การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรกลางที่ 2 ตามรูปแบบแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2552 โดย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1, เขต 3 และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2, เขต 3  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์” ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  31 มี.ค. 2552 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 10 โดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แรงจูงใจใฝ่เรียนวิทย์” ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 28 โดย ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ แก่กลุ่มนักวิชาการ Textile Friends รวม 8 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 16 กุมภาพันธ์ 2552
 • วิทยากรนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ แก่พระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส จาก Birken Forest Buddhist Monastery ประเทศแคนาดา จำนวน 19 คน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
 • บรรยายเรื่อง “จบปริญญาตรีคณิตศาสตร์ จะหางานได้อย่างไร” และเรื่อง “แนะแนวการศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา” และวิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน”โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2551 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   17 ม.ค. 2552 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 20 มิ.ย. 2552 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย

 • ประธานค่าย “ค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข (Happy Math Camp)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโดยทีมงาน Happy Math วันที่ 4-6 ธ.ค. 2552 ณ สนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่
 • ผู้จัด “ค่ายคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วันที่ 28 มิ.ย. 2552 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
 • ผู้จัด “ค่ายคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วันที่ 27 มิ.ย. 2552 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2552 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 10 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-13 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    พิเศษ

 

พ.ศ. 2551

 

    การเป็นวิทยากร

 • บรรยายเรื่อง “เรื่องน่ารู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “ปฐมนิเทศนักศึกษา” 5 พ.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรเรื่อง “แนะนำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” ในกิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก 3 ก.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู (หลักสูตรกลาง หลักสูตร 1) ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ส.ค. 2551 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ 19-20 ม.ค., 5 ก.ค. และ 2 ส.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติการ โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง “ย้อนรอยโบราณสถานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 3  16 ก.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับนักกิจกรรมมือใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 15 มิ.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 2 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Power Point เรื่องเรขาคณิต]
 • กิจกรรมพบรุ่นพี่ 5 คณะ ในค่ายพลังงานเยาวชนรักษ์พลังงานสู่ลูกช้าง มช. (ระยะที่ 3) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 เม.ย. 2551 ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 2  ปีการศึกษา 2550  18-19 มี.ค. 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2550 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   12-13 ม.ค. 2551 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • บรรยายเรื่อง “ข้อมูลภาวะโลกร้อนใน ชม. และ มช. ในกิจกรรม “มาช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนกันเถอะ” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”หยุดโลกร้อน” 10 ม.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “รวมมิตรคณิตศาสตร์” 14 มิ.ย. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอภิปรายเรื่อง “แนะนำการเลือกวิชาเอกโดยรุ่นพี่” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “การแนะนำเลือกกระบวนวิชาก่อนลงทะเบียนล่วงหน้า” 30 ม.ค. 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ” และเรื่อง “เส้นทางการทำงานสำหรับนักศึกษา” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2550 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2551 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

พ.ศ. 2550

 

    การเป็นวิทยากร

 • การอบรมเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Sketchpad สำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา” 17-21 ธ.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2550 (ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตรที่ 1) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เชียงใหม่เขต 1, 2, 4 และลำพูนเขต 1  25-26 ต.ค. 2550 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตามหลักสูตร สสวท. หลักสูตร 1 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลำปางเขต 2 ลำปางเขต 3 และลำพูนเขต 2 วันที่ 15-16 และ 19 ต.ค. 2550 ณ โรงแรมทิพย์ช้าง จ.ลำปาง
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ 10 มิ.ย. 19 ส.ค. และ 8-9 ก.ย. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิชาแคลคูลัส ปีการศึกษา 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรยาย “หลักการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น” และ “การสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน” ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 30 มิ.ย. และ 4 ก.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยขนาดเล็กของนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16 มิ.ย. 2550  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • การอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 1) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 3-4 พ.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน” 3-5 เม.ย. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 2  ปีการศึกษา 2549  22-23 มี.ค. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปราย “ประสบการณ์ดีๆ กับการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “สัมมนากิจกรรมนักศึกษา” 31 ต.ค. 2550 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประชุมสัมมนาเรื่อง “โลกร้อน: วิกฤติที่ยังมีโอกาส” 29 ส.ค. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การนำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในครงงานเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 7 ก.พ. 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พ.ศ. 2549

 

    การเป็นวิทยากร

 • กิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” 2549 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ย. 2549 ณ วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sketchpad  23-27 ต.ค. 2549 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2549 10-11 ต.ค. 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ 17-18 มิ.ย. 30 ก.ค. และ 9-10 ก.ย. 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้น 18 มิ.ย. 2549 จัดที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่)

    การเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • การอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ” และเรื่อง “เส้นทางการทำงานสำหรับนักศึกษา” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2549 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ย. 2549 ณ วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่