พ.ศ. 2556

การเป็นวิทยากร

  • วิทยากรกิจกรรมบทบาทสมมติ “การสัมภาษณ์งาน” โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง”ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2555 ของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยคณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ในการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตภาคเหนือ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเป็นผู้ดำเนินการจัดค่าย