General Advisor

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาในที่ปรึกษา | รายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา | ภาพกิจกรรมกับนักศึกษา

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาในที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา

ภาพ รหัสนักศึกษา ชื่อ สาขาวิชา ปีการศึกษา
  550510554 นางสาวฮานี อัครพิศาล (ฮานี) คณิตศาสตร์ 2/2555-ปัจจุบัน
  550510553 นางสาวอุมาพร สุทธิสาร (นิก) คณิตศาสตร์ 2/2555-ปัจจุบัน
  550510551 นางสาวอัญชุอร แก้วป้อม (อ๋อม) คณิตศาสตร์ 2/2555-ปัจจุบัน
  550510549 นางสาวอังคณา โพธาศรี (อีฟ) คณิตศาสตร์ 2/2555-ปัจจุบัน
550510546 นางสาวอรรถกานต์ วงศ์ใหญ่ (บูม) คณิตศาสตร์ 2/2555-ปัจจุบัน
550510544 นางสาวอโณทัย แก้วมูล (ฝน) คณิตศาสตร์ 2/2555-ปัจจุบัน
550510515 นางสาวรัตนาพร เล่ห์รักษ์ (เอ๋) คณิตศาสตร์ 1/2555
  550510514 นางสาวรติญา พงสุภา (ติญา) คณิตศาสตร์ 1/2555
550510513 นางสาวภาณุมาส จันทร์หอม (ปิงปอง) คณิตศาสตร์ 1/2555
  550510512 นางสาวภัทรา ยอดคีรี (ชมพู่) คณิตศาสตร์ 1/2555
550510511 นายภัทรพงษ์ ชูแก้ว (เบนซ์) สถิติ 1/2555
  550510510 นายพุฒิพงศ์ วิราวรรณ์ (เพิ่ม) สถิติ 1/2555
  550510509 นางสาวพีรยา เหลืองโสภาพันธ์ (มิ้ว) สถิติ 1/2555
  550510508 นางสาวพีรดา เลิศวราภรณ์ (พีช) สถิติ 1/2555
  500510637 นางสาวจุฑารัตน์ อินต๊ะบุญมา (ปอ) สถิติ 1/2550
  500510636 นางสาวจุฑามาศ วันดี (ปูเป้) สถิติ 1/2550
500510634 นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด (ตู๋) คณิตศาสตร์ 1/2550
  500510631 นายจองสุระ ตะพานแก้ว (ตาลเดี่ยว) สถิติ 1/2550
  500510630 นางสาวจริยา ตาแสน (บลู) สถิติ 1/2550
  500510629 นางสาวจรัญญา ด้วงห้อย (ปาง) คณิตศาสตร์ 1/2550
  500510628 นายจตุรพิธ เทพกุล (บาย) สถิติ 1/2550
  500510627 นางสาวขวัญวิมาน หวานดี (เมย์) คณิตศาสตร์ 1/2550

ภาพกิจกรรมกับนักศึกษา

กิจกรรมกับนักศึกษาในความดูแล

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ ณ ร้านอีสานล้านเปอร์เซนต์ (8 สิงหาคม 2555)

กิจกรรมแนะนำการลงทะเบียนเรียน (1 มิถุนายน 2555)

กิจกรรมกับนักศึกษาในความดูแล

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

กิจกรรมทำบุญและพบปะสังสรรค์ (7 ก.ย. 2550)

วัดสวนดอก – ถวายทุนการศึกษาให้สามเณร และศึกษาศิลปวัฒนธรรมภายในวัด

  
 

ร้าน Milk Zone – ทานอาหาร และแจกหนังสือธรรมะ

 

 

กิจกรรมเยี่ยมชมวัดอุโมงค์(สวนพุทธรรม) และถ่ายทำรายการ ดร.ฮีโร่ เพื่อออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9

(6 มิถุนายน 2555)

  

ภาพขวา: แถวบน คือ ตู๋ ตาลเดี่ยว บาย แถวล่าง คือ บลู ปอ ปาง ปูเป้ เมย์\