สำหรับนักเรียนห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 -28 ตุลาคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่มาและกิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุขในครั้งนี้ได้จัดขึ้นให้แก่นักเรียนห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 122 คน ซึ่งมีวิทยากรหลักคือ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ประธานค่าย) และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ซึ่งค่ายนี้เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจและสนุกสนาน รวมถึงการเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเชียงใหม่ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

 

สำหรับกิจกรรมหลักในการจัดค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมปฏิบัติการ “หลอดหลากสี” , การบรรยาย “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์” , กิจกรรมปฏิบัติการ “ส่องฟ้าดูดาว” , กิจกรรมปฏิบัติการ “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์” และกิจกรรม “ทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า”

 

สไลด์โชว์ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม

นอกจากภาพที่แสดงด้านล่าง ท่านยังสามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ใน Math Express Facebook  ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้ด้วย

ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม
“ประทับใจอาหารและพี่เลี้ยง เพราะอาหารอร่อยมีประโยชน์ ส่วนพี่เลี้ยงก็ใจดี ช่วยเหลือน้องๆเป็นอย่างดี”

ด.ญ. กันต์ชิตา แสนศิริ

 

“ชอบทุกกิจกรรม วิทยากรให้ความรู้มากมาย พี่เลี้ยงดูแลดีมาก อาหารก็อร่อย สถานที่เหมาะสม”

ด.ญ.อัจฉรา นาคยิ้ม

 

“กิจกรรมที่ชอบ คือ หลอดหลากสี เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ทดลองกับพี่ๆ วิทยากรอธิบายดีมากและมีคำถามฝึกสมองด้วย พี่เลี้ยงดูแลดีมีน้ำใจ รักเด็ก อาหารอร่อยมีประโยชน์ สถานที่ที่ชอบคือที่สวนสัตว์ เพราะได้ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ”

ด.ญ.วันวิสาข์ ศีรีสุวรรณกูล

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า เพราะเราได้รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆได้หลากหลายสายพันธุ์”

ด.ญ.ชนิกานต์ จันต๊ะวงค์

 

“ประทับใจพี่เลี้ยง เพราะพี่ๆเป็นคนตลกและชอบช่วยเหลือเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมไม่ได้ และประทับใจกิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า”

ด.ญ.วราพร นกเถื่อน

 

“ชอบกิจกรรมหลอดหลากสี กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า และกิจกรรมส่องฟ้าดูดาว อาหารอร่อย ชอบสถานที่กินอาหาร และการตรงต่อเวลา”

ด.ช.เทพวรรณ์ รักพกาวงศ์

 

“ได้รู้จักการแบ่งปัน และได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พี่เลี้ยงดูแลน้องๆได้ดีมาก รักพวกพี่ที่สุดค่ะ และขอให้พวกพี่ๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะค่ะ”

ด.ญ.ปริยาภัสร์ ขาวแสง

 

“ประทับใจพี่ๆวิทยากร พี่ๆน่ารักกันทุกคน และตลกเป็นกันเอง”

ด.ญ.พรบุญญา เคี่ยมทองคำ

 

“ชอบกิจกรรมที่ค่ายจัดให้ คือ เชียงใหม่ไนท์ซารี เพราะทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่”

ด.ช.ปิยวัฒน์ มีศิลารัตน์

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาสัตว์ป่า พี่เลี้ยงใจดีมาก มีความสุข ได้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ”

ด.ช.วชิรกร มีจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม
“ประทับใจอาหารและพี่เลี้ยง เพราะอาหารอร่อยมีประโยชน์ ส่วนพี่เลี้ยงก็ใจดี ช่วยเหลือน้องๆเป็นอย่างดี”

ด.ญ. กันต์ชิตา แสนศิริ

 

“ชอบทุกกิจกรรม วิทยากรให้ความรู้มากมาย พี่เลี้ยงดูแลดีมาก อาหารก็อร่อย สถานที่เหมาะสม”

ด.ญ.อัจฉรา นาคยิ้ม

 

“กิจกรรมที่ชอบ คือ หลอดหลากสี เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ทดลองกับพี่ๆ วิทยากรอธิบายดีมากและมีคำถามฝึกสมองด้วย พี่เลี้ยงดูแลดีมีน้ำใจ รักเด็ก อาหารอร่อยมีประโยชน์ สถานที่ที่ชอบคือที่สวนสัตว์ เพราะได้ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ”

ด.ญ.วันวิสาข์ ศีรีสุวรรณกูล

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า เพราะเราได้รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆได้หลากหลายสายพันธุ์”

ด.ญ.ชนิกานต์ จันต๊ะวงค์

 

“ประทับใจพี่เลี้ยง เพราะพี่ๆเป็นคนตลกและชอบช่วยเหลือเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมไม่ได้ และประทับใจกิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า”

ด.ญ.วราพร นกเถื่อน

 

“ชอบกิจกรรมหลอดหลากสี กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า และกิจกรรมส่องฟ้าดูดาว อาหารอร่อย ชอบสถานที่กินอาหาร และการตรงต่อเวลา”

ด.ช.เทพวรรณ์ รักพกาวงศ์

 

“ได้รู้จักการแบ่งปัน และได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พี่เลี้ยงดูแลน้องๆได้ดีมาก รักพวกพี่ที่สุดค่ะ และขอให้พวกพี่ๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะค่ะ”

ด.ญ.ปริยาภัสร์ ขาวแสง

 

“ประทับใจพี่ๆวิทยากร พี่ๆน่ารักกันทุกคน และตลกเป็นกันเอง”

ด.ญ.พรบุญญา เคี่ยมทองคำ

 

“ชอบกิจกรรมที่ค่ายจัดให้ คือ เชียงใหม่ไนท์ซารี เพราะทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่”

ด.ช.ปิยวัฒน์ มีศิลารัตน์

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาสัตว์ป่า พี่เลี้ยงใจดีมาก มีความสุข ได้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ”

ด.ช.วชิรกร มีจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม
“ประทับใจอาหารและพี่เลี้ยง เพราะอาหารอร่อยมีประโยชน์ ส่วนพี่เลี้ยงก็ใจดี ช่วยเหลือน้องๆเป็นอย่างดี”

ด.ญ. กันต์ชิตา แสนศิริ

 

“ชอบทุกกิจกรรม วิทยากรให้ความรู้มากมาย พี่เลี้ยงดูแลดีมาก อาหารก็อร่อย สถานที่เหมาะสม”

ด.ญ.อัจฉรา นาคยิ้ม

 

“กิจกรรมที่ชอบ คือ หลอดหลากสี เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ทดลองกับพี่ๆ วิทยากรอธิบายดีมากและมีคำถามฝึกสมองด้วย พี่เลี้ยงดูแลดีมีน้ำใจ รักเด็ก อาหารอร่อยมีประโยชน์ สถานที่ที่ชอบคือที่สวนสัตว์ เพราะได้ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ”

ด.ญ.วันวิสาข์ ศีรีสุวรรณกูล

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า เพราะเราได้รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆได้หลากหลายสายพันธุ์”

ด.ญ.ชนิกานต์ จันต๊ะวงค์

 

“ประทับใจพี่เลี้ยง เพราะพี่ๆเป็นคนตลกและชอบช่วยเหลือเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมไม่ได้ และประทับใจกิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า”

ด.ญ.วราพร นกเถื่อน

 

“ชอบกิจกรรมหลอดหลากสี กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า และกิจกรรมส่องฟ้าดูดาว อาหารอร่อย ชอบสถานที่กินอาหาร และการตรงต่อเวลา”

ด.ช.เทพวรรณ์ รักพกาวงศ์

 

“ได้รู้จักการแบ่งปัน และได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พี่เลี้ยงดูแลน้องๆได้ดีมาก รักพวกพี่ที่สุดค่ะ และขอให้พวกพี่ๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะค่ะ”

ด.ญ.ปริยาภัสร์ ขาวแสง

 

“ประทับใจพี่ๆวิทยากร พี่ๆน่ารักกันทุกคน และตลกเป็นกันเอง”

ด.ญ.พรบุญญา เคี่ยมทองคำ

 

“ชอบกิจกรรมที่ค่ายจัดให้ คือ เชียงใหม่ไนท์ซารี เพราะทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่”

ด.ช.ปิยวัฒน์ มีศิลารัตน์

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาสัตว์ป่า พี่เลี้ยงใจดีมาก มีความสุข ได้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ”

ด.ช.วชิรกร มีจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม
“ประทับใจอาหารและพี่เลี้ยง เพราะอาหารอร่อยมีประโยชน์ ส่วนพี่เลี้ยงก็ใจดี ช่วยเหลือน้องๆเป็นอย่างดี”

ด.ญ. กันต์ชิตา แสนศิริ

 

“ชอบทุกกิจกรรม วิทยากรให้ความรู้มากมาย พี่เลี้ยงดูแลดีมาก อาหารก็อร่อย สถานที่เหมาะสม”

ด.ญ.อัจฉรา นาคยิ้ม

 

“กิจกรรมที่ชอบ คือ หลอดหลากสี เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ทดลองกับพี่ๆ วิทยากรอธิบายดีมากและมีคำถามฝึกสมองด้วย พี่เลี้ยงดูแลดีมีน้ำใจ รักเด็ก อาหารอร่อยมีประโยชน์ สถานที่ที่ชอบคือที่สวนสัตว์ เพราะได้ความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ”

ด.ญ.วันวิสาข์ ศีรีสุวรรณกูล

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า เพราะเราได้รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆได้หลากหลายสายพันธุ์”

ด.ญ.ชนิกานต์ จันต๊ะวงค์

 

“ประทับใจพี่เลี้ยง เพราะพี่ๆเป็นคนตลกและชอบช่วยเหลือเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมไม่ได้ และประทับใจกิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า”

ด.ญ.วราพร นกเถื่อน

 

“ชอบกิจกรรมหลอดหลากสี กิจกรรมทัศนศึกษาชีวิตสัตว์ป่า และกิจกรรมส่องฟ้าดูดาว อาหารอร่อย ชอบสถานที่กินอาหาร และการตรงต่อเวลา”

ด.ช.เทพวรรณ์ รักพกาวงศ์

 

“ได้รู้จักการแบ่งปัน และได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พี่เลี้ยงดูแลน้องๆได้ดีมาก รักพวกพี่ที่สุดค่ะ และขอให้พวกพี่ๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะค่ะ”

ด.ญ.ปริยาภัสร์ ขาวแสง

 

“ประทับใจพี่ๆวิทยากร พี่ๆน่ารักกันทุกคน และตลกเป็นกันเอง”

ด.ญ.พรบุญญา เคี่ยมทองคำ

 

“ชอบกิจกรรมที่ค่ายจัดให้ คือ เชียงใหม่ไนท์ซารี เพราะทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่”

ด.ช.ปิยวัฒน์ มีศิลารัตน์

 

“กิจกรรมทัศนศึกษาสัตว์ป่า พี่เลี้ยงใจดีมาก มีความสุข ได้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ”

ด.ช.วชิรกร มีจักร