Scholarship for Students 

การมอบทุนการศึกษา

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา | ภาพถ่ายการมอบทุนการศึกษา

 

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา:

 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ได้มีการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

 

พ.ศ. ชื่อผู้รับทุนการศึกษา สถานศึกษา จำนวนเงินที่มอบ
2557 เด็กชายภูภัฎ อัฐวงศ์ ม.1/1
เด็กชายศุภมงคล หมั่นขีด ม.1/2
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 1,000 บาท1,000 บาท
2555 เด็กหญิงรัษฎากร ชัยวัง ม.3/1เด็กชายชิษณุพงศ์ เตชวงศ์ ม.3/1เด็กชายปิยังกูร ปานหมอก  ม.3/1 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 1,000 บาท1,000 บาท1,000 บาท
2555 เด็กหญิงนิพาดา สายหยุด ป.4/1เด็กชายชนัญญู ใจใส่ ป.5/3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จ.แพร่ 500 บาท500 บาท
2555 นางสาวเบญญาภา ศรีวิลา (เดียร์) ม.6/6ทุน ดร.อติชาต-ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 3,500 บาท
2554 นักเรียนระดับประถมศึกษา1คนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 500 บาท500 บาท
2554 นายจิรายุส  การะปักษ์ ม.4/2นาย ฉัตรชล พลติ๊บ ม.5/1นางสาววิมพ์วิภา  โนรินทร์  ม.6/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จ.แพร่ 1,000 บาท1,000 บาท1,000 บาท
2553 นางสาวสุทธิกานต์ ชัยชนะ (ปังปอนด์) ชั้น ม.4/3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน 5,900 บาท
2553 ทุนสนับสนุนการทัศนศึกษานอกสถานที่ ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 2,500 บาท
2553 เด็กหญิงณัฐริกา ฉิมสุด (ต่าย) ม.2/1 โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 2,000 บาท
2552 นักศึกษาปริญญาตรี  1 คน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มอบผ่านชมรมศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์) 5,000 บาท
2551 นักศึกษาปริญญาตรี  1 คน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มอบผ่านชมรมศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์) 5,000 บาท

 

ภาพถ่ายการมอบทุนการศึกษา: พ.ศ. 2555

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ทำพิธีมอบทุนการศึกษา “ดร.อติชาต-ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์”

ให้แก่ นางสาวเบญญาภา ศรีวิลา นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555

ผู้มอบทุนและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ได้รับทุนถ่ายภาพร่วมกัน วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

น้องเดียร์ เบญญาภา ศรีวิลา มอบภาพที่วาดเอง แทนคำขอบคุณแก่ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

พ.ศ. 2554  อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

เพื่อทางโรงเรียนจะได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาต่อไป วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จังหวัดแพร่

นายจิรายุส  การะปักษ์  ม.4/2 รับทุนผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2554

นาย ฉัตรชล พลติ๊บ ม.5/1 รับทุนผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2554

นางสาววิมพ์วิภา  โนรินทร์  ม.6/1 รับทุนผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2554

 

พ.ศ. 2553

การมอบทุนการศึกษาโดยอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ แก่นางสาวสุทธิกานต์ ชัยชนะ

ในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 22 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การมอบทุนการศึกษาผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน แก่นางสาวสุทธิกานต์ ชัยชนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับทุนการศึกษา เด็กหญิงณัฐริกา ฉิมสุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และอาจารย์ที่ปรึกษา

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข  วันที่ 9-10 มกราคม 2553 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พ.ศ. 2551

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโดยชมรมศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 30 มกราคม 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่