Math Camps & Other Youth Camps
ค่ายคณิตศาสตร์และค่่ายเยาวชนอื่นๆ

การให้บริการจัดค่าย | ตัวอย่างวีดีทัศน์จากการจัดค่าย | ตัวอย่างภาพการจัดค่าย | ตัวอย่างภาพสไลด์โชว์ |
ตัวอย่างข้อความประทับจากผู้เข้าค่าย  | ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(สำหรับข้อมูลการบริการวิชาการอื่นให้ดูที่ หน้าบริการวิชาการทั่วไป)

การให้บริการจัดค่าย

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย

สำหรับตัวอย่างหน่วยงานที่เคยใช้บริการในการจัดค่ายและการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษานั้น ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว(อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนสตรีศรีน่าน(จังหวัดน่าน) โรงเรียนผดุงปัญญา(จังหวัดตาก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็นต้น

ลักษณะค่ายที่ให้บริการ

การจัดค่ายของทีมงาน ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมที่จัดจะเน้นให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน เมื่อจบค่ายนักเรียนจะมีทัศนคติทีดีขึ้น รวมถึงมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาการที่ถูกนำเสนอ อันจะส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน
 2. กิจกรรมวิชาการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ทีมงานยังมีความโดดเด่นในการออกแบบกิจกรรมแบบบูรณาการอีกด้วย
 3. กิจกรรมในแต่ละค่ายจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของทางโรงเรียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดค่าย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่มีมีคุณภาพดีที่สุด
 4. กิจกรรมค่ายจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นั่นคือ ได้ฝึกคิด สังเกต วางแผน ทดลอง สรุปผล และนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ (ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำว่าจะเน้นในด้านใด) โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรม
 5. กิจกรรมส่วนใหญ่จะทำในลักษณะกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นการทำงานเป็นทีม อันจะส่งผลดีต่อผลการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
 6. เนื้อหาวิชาการถูกออกแบบดำเนินการจัดกิจกรรมโดยคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพและความถูกต้องตามหลักวิชาการ
 7. มีพี่เลี้ยงนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำค่ายสูงและอายุใกล้เคียงกับน้อง คอยดูแลน้องๆ ตลอดค่าย จึงทำให้น้องๆ สนุก ผูกพัน และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนทางอ้อม
 8. ทีมงานจัดค่ายมีประสบการณ์สูง จึงสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย เช่น นักเรียนทั่วไป นักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพในห้องเรียนที่คัดเลือกเป็นพิเศษ นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดี นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก และนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น
 9. มีเอกสารค่ายแจกให้นักเรียนทุกคน ซึ่งประกอบด้วยกำหนดการค่าย เนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ใบงานประกอบการจัดกิจกรรม และข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ (ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละค่าย) เอกสารค่ายมีประโยชน์ต่อนักเรียนในการทำกิจกรรมรวมถึงการนำไปศึกษาเพิ่มเติม และเอกสารค่ายยังช่วยให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้มาร่วมงานสามารถเห็นว่ากิจกรรมค่ายที่ทางโรงเรียนดูแลนั้นน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อบุตรหลานเพียงใด
 10. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายระยะยาวเป็นประจำทุกปี ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเนื้อหาซ้ำซ้อน เนื่องจากทีมงานมีกิจกรรมวิชาการอยู่แล้วจำนวนมาก และทีมงานยังเชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมค่าย จึงทำให้สามารสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ให้ได้เสมอ

การจัดค่ายมีบริการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าค่ายอาจเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (20-50 คน) ขนาดกลาง(51-100 คน) และขนาดใหญ่ (101-300 คน) ตัวอย่างค่ายที่มีบริการมีดังนี้ คือ

ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสร้างนักคิดน้อย
ค่ายประวัติศาสตร์ ค่ายโบราณคดี ค่ายดาราศาสตร์
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายดูนก ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายศิลปะ ค่ายผู้นำเยาวชน ค่ายอื่นๆ ที่สนใจ

ทั้งนี้ในแต่ละค่ายสามารถผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ค่ายวิชาการที่มีกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ภายในค่ายเดียวกัน สำหรับระยะเวลาในการจัดค่ายจะแตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1-3 วัน

รูปแบบค่ายที่ให้บริการ

การบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การบริการหลักและการบริการเสริม ซึ่งการบริการหลัก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนทั้งหมด เช่น กิจกรรมวิชาการทั้งหมด สันทนาการ และเอกสารค่ายสำหรับนักเรียน เป็นต้น ส่วนการบริการเสริมที่สามารถจัดเพิ่มเติมตามความต้องการของโรงเรียน อาทิ อาหารและของว่าง ที่พัก การเดินทาง การทัศนศึกษา และประกาศนีบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย

การบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากการจัดค่ายเยาวชน ดร.อติชาตและคณะยังมีการจัดบริการวิชาการในลักษณะการเป็นวิทยากรแก่นักเรียนนักศึกษาในรูปแบบอื่น เช่น การบรรยาย การอบรม การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การบริการทัศนศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ

 1. การอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (โปรแกรมสร้างภาพทางเรขาคณิตที่ใช้ในการเรียนการสอนและการทำโครงงานคณิตศาสตร์)
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษาทางโบราณคดี
 3. การทัศนศึกษาตามแหล่งโบราณสถาน
 4. การบรรยาย อาทิ “เรียน Math อย่างไรให้ได้ A” “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” และ “ชีวิตนักศึกษาคณิตศาสตร์หลังเรียนจบ : อาชีพและการศึกษาต่อที่หลากหลาย”

พื้นที่ที่ให้บริการ

การจัดค่ายและการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้ให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ท่านสามารถเชิญให้ไปจัดค่ายเต็มรูปแบบผ่านทีมงานค่ายชุดใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเชิญอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นวิทยากรเฉพาะบางกิจกรรมในค่ายที่ท่านจัดขึ้นเอง ท่านก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกจัดค่ายใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ท่านจะมีความยืนหยุ่นสูงขึ้นในเรื่องของวันเวลาที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดค่าย สถานที่จัดกิจกรรม และสถานที่สำหรับทัศนศึกษา เป็นต้น

สถานที่สำหรับทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างสถานที่สำหรับทัศนศึกษาในเขตใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มีดังนี้ คือ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ (เช่น ชมสวนสัตว์, ชมหมีแพนด้า, ชม Aquarium และ เล่นหิมะใน Snow Dome), เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 (สถานที่จัดงานพืชสวนโลก), ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ, ปางช้างแม่สา, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, เวียงกุมกาม (เมืองเก่าที่เคยจมอยู่ใต้น้ำ), วัดอุโมงค์ (ชมอุโมงค์และงานจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งเรียนรู้การบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทางโบราณคดี), ถนนคนเดินเชียงใหม่, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่, น้ำพุร้อนสันกำแพง และ บ่อสร้าง เป็นต้น

การติดต่อ

ในการติดต่อเรื่องการจัดค่าย โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรม และกรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระดับชั้นของนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่จะเข้าค่าย
 2. ลักษณะค่าย เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่ายประวัติศาสตร์ เป็นต้น
 3. จำนวนวันที่ต้องการเข้าค่าย ในกรณีที่เข้าค่ายมากกว่าหนึ่งวัน กรุณาระบุว่าต้องการจัดค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือค่ายแบบค้างคืน
 4. สถานที่จัดค่าย โดยผู้จัดสามารถช่วยจัดหาสถานที่ให้ได้
 5. วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย
 6. ต้องการให้ดูแลเรื่องอื่นนอกเหนือจากการบริการหลักหรือไม่ เช่น อาหารและของว่าง ที่พัก การเดินทาง การทัศนศึกษา และประกาศนียบัตร
 7. ลักษณะของนักเรียนที่เข้าค่าย เช่น ความสามารถทางการเรียน การกล้าแสดงออก จำนวนนักเรียนที่ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษ และข้อมูลอื่นที่โรงเรียนต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับนักเรียนมากที่สุด

เมื่อทางโรงเรียนได้แจ้งรายละเอียดข้างต้นชัดเจนแล้ว ทีมงานจัดค่ายสามารถระบุค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 1-7 วัน สำหรับการติดต่อเป็นวิทยากร โปรดติดต่อมาที่


ดร.
อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
                 โทรศัพท์: 053-943-327 ต่อ 127 หรือ 083-763-1536
                 แฟกซ์:     053-892-280
                   อีเมล์:       kettapun[at]gmail.com

ตัวอย่างวีดีทัศน์จากการจัดค่าย

 
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 
 • สารคดีโทรทัศน์ “ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 20 มกราคม2555 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 
 • วีดีทัศน์ “ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอนถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง” จัดทำโดยโทรทัศน์ครู และเผยแพร่ครั้งแรกที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครู วันที่ 3 กันยายน2554 [ชมและดาวโหลดวีดีทัศน์]
 
 
 
 • วีดีทัศน์แนะนำ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา” โดย อ.ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ (คณะทำงานค่ายของอาจารย์อติชาต) จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทำในค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2553 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ [ชมวีดีทัศน์ / ดาวโหลดวีดีทัศน์]
 

ตัวอย่างภาพการจัดค่าย

สำหรับค่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สามารถชมภาพการจัดค่ายได้ที่ www.mathexpress99.com/camp-pho.html

 
 
 • ผู้อำนวยการค่ายและวิทยากรในกิจกรรม “Math, Science & English Camp” สำหรับนักเรียนหลักสูตร MEP (Mini English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร จำนวน 122 คน วันที่ 2-4 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 • วิทยากร “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับอารยธรรม” ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 สำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท. จาก 7 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 220 คน วันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 • วิทยากร “โครงการค่ายประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (LLEN: Local Learning Enrichment Network) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพสไลด์โชว์ประกอบเพลงจากการจัดค่าย

 
 • ภาพสไลด์โชว์ ในค่ายคณิตศาสตร์แสนสุข (Happy Math Camp) สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 114 คน วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555 ณ ฝันรักรีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 

ตัวอย่างข้อความประทับใจจากผู้เข้าค่าย

“ การพูดเป็นกันเอง และความรู้ใหม่ๆที่ อ.อติชาต นำมาอธิบายให้จนเข้าใจ เพราะการคิดคำนวณบางวิธีเด็กนักเรียนบางคนก็ยังไม่รู้ จึงทำให้ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ”

“ สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ คือ การนำเสนอในเรื่องของคณิตศาสตร์ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจคณิตศาสตร์มากขึ้น จากคนที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ มีแต่ตัวเลขคิดคำนวณให้ปวดหัว แต่พอมาวันนี้วันที่อาจารย์และพี่ๆมาให้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดียิ่งขึ้น ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลข ”

“ รู้สึกรักและเริ่มรักวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น และก็คิดว่าคณิตศาสตร์จะทำให้มีความสุข ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ”

“ การที่คณิตศาสตร์มีประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถนำไปใช้ได้ รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด แถมน่าสนุกอีกต่างหาก ”

“ การสอนพร้อมกับความรู้ที่เรียนแล้วทำให้มีความสนุกสนานไปด้วย เรียนแล้วไม่เครียดกับการเรียน และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้, มีความรู้ที่สามารถนำไปประกอบกับการเรียนได้ ”

“ ความรู้ที่นำมาให้ศึกษาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ส่วนมากมองข้ามไป จึงเป็นความรู้ที่น่าสนใจมาก ทำให้รู้สึกดีใจที่ได้รับความรู้นี้ ”

“ ความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ที่พี่มีมาให้เล่นตลอด และบูรณาการกับคณิตศาสตร์ลงตัวและสนุกสนาน สื่อการสอนดีเยี่ยม ทำให้การจัดค่ายนี้มีสีสันมากขึ้น แล้วยังคงการทำงานเป็นกลุ่ม แสดงถึงความสามัคคี และสูตรลัดน่ารู้อีกมากมายค่ะ ”

“ ประทับใจเรื่องกิจกรรมต่างๆ + ทัศนศึกษา + พี่เลี้ยง + สถานที่ดี ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ดีที่สุด เป็นค่ายแรกที่หนูชอบมากที่สุด ”

“ กิจกรรมครั้งนี้สนุกที่สุดเท่าที่เคยเข้ามา พวกพี่ๆ ดูแลดีมาก … สุดท้ายนี้ถ้าพวกหนูมีโอกาสก็อยากจะได้มาเข้าค่ายที่นี่อีกครั้ง … ”

ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก | ค่ายคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

ค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก (1 วัน)

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นให้นักเรียนเห็นว่า คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ใกล้ตัว และมีความงดงาม โดยจัดกิจกรรมผ่านเกม ประโยชน์โดยตรงที่นักเรียนได้รับคือ การรู้จักวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง ทักษะการคิดเลขเร็ว และทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรม

 • คณิตคิดเร็ว
 • เคล็ด(ไม่)ลับการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง
 • จัตุรัสมหัศจรรย์
 • เกมพิชิตคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ (1 วัน)

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นให้นักเรียนทราบว่า คณิตศาสตร์ปรากฏอยู่ในธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ และมีระเบียบแบบแผน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการนำคณิตศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางธรรมชาติอีกด้วย

กิจกรรม

 • คณิตศาสตร์กับดอกไม้
 • คณิตศาสตร์กับใบไม้
 • คณิตศาสตร์กับต้นไม้
 • เรขาคณิตในธรรมชาติ

หมายเหตุ: หากต้องการให้จัดค่าย 2 วันติดต่อกัน ก็สามารถทำได้โดยวันแรกเป็นค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุก และวันที่สองเป็นค่ายคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ค่ายคณิตศาสตร์น่ารู้ | ค่ายคณิตศาสตร์โบราณคดี | ค่ายคณิตศาสตร์เสริมการเรียน

ค่ายคณิตศาสตร์น่ารู้ (1 วัน)

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และเหตุผลที่นักเรียนควรให้ความสำคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน

กิจกรรม

 • เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม
 • คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • สนุกคิดคณิตศาสตร์
 • เกมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ

ค่ายคณิตศาสตร์โบราณคดี (1 วัน)

รายละเอียด

ค่ายนี้เน้นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในอดีต ที่มีการนำคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริง โดยทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย  สำหรับผู้ที่เลือกจัดค่ายในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่นั้น ผู้จัดยินดีพาไปชมโบราณสถานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

 • คณิตศาสตร์กับการสร้างแพงเมืองเชียงใหม่
 • มหัศจรรย์จัตุรัสล้านนา
 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับการศึกษาทางโบราณคดีที่วัดอุโมงค์
 • เกมคณิตศาสตร์โบราณคดี

ค่ายคณิตศาสตร์เสริมการเรียน (1 วัน)

รายละเอียด

ค่ายนี้มีการจัดกิจกรรมที่อิงเนื้อหาตามการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ดังนั้นค่ายจึงแยกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
 • ค่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

การจัดค่ายนี้จะไม่ใช่การสอนเนื้อหาวิชาการตรงๆ (ดังที่สอนในโรงเรียนและโรงเรียนกวดวิชา) ในทางตรงข้าม จะสอนผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ในแนวทางต่อไปนี้

 1. กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน ทั้งประโยชน์ในการนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 2. กิจกรรมความรู้บางส่วนจะช่วยเสริมความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น
 3. กิจกรรมมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
 4. กิจกรรมจัดในลักษณะการแข่งขันเป็นกลุ่ม ที่เน้นการทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ: หากต้องการจัดค่ายระยะเวลา 2-3 วัน ก็สามารถนำค่ายต่างๆ ที่กล่าวถึงมาจัดรวมกันได้