เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม | การจัดการฝึกอบรม และการบริการการศึกษาวิจัย | การติดต่อ | ตัวอย่างภาพการบริการวิชาการ | ตัวอย่างข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับอบรม

(สำหรับการจัดค่ายให้ดูที่ หน้าค่ายคณิตศาสตร์และค่ายเยาวชนอื่น)

   

   

 

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม:

นอกเหนือจากประสบการณ์ในการจัดค่ายแก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน 20 ปี อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ยังมีประสบการณ์ในการบริการวิชาการแก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ปี โดยได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมงานตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่จำนวน 400 คน โดยมีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการเสนอที่ผู้รับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ง่าย นำเสนอเรื่องใกล้ตัว และนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้อาจารย์อติชาตมีทีมงานบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ท่านสามารถดูตัวอย่างหัวข้อที่อาจารย์อติชาตและทีมงานเคยถูกรับเชิญไปบรรยายได้จากลิงค์ “ประสบการณ์การในการเป็นวิทยากร 

 

สำหรับตัวอย่างหน่วยงานที่อาจารย์อติชาตและทีมงานเคยจัดบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย สำนักเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เชียงใหม่ เขต 1,2,4 ลำพูน เขต 1,2,3 และลำปาง เขต 2,3 (ต่อมาได้ยกเลิกองค์กรนี้เป็น สพม. และ สพป.), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ลำพูน เขต 1 แพร่ เขต 1, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กลุ่มนักวิชาการ Textile Friends จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ Birken Forest Buddhist Monastery จากประเทศแคนาดา เป็นต้น

 

การจัดการฝึกอบรม และการบริการการศึกษาวิจัย:

ลักษณะการอบรมจะเน้นความกระชับ เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว นำไปใช้ได้จริง มีการนำเสนอหลายรูปแบบ มีสื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย โดยขอเสนอตัวอย่างการบริการวิชาการให้ทราบพอสังเขปด้งนี้

 

การฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิชาการ และการบริการการศึกษาวิจัย

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนการสอน” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานวิชาการของครูผ่านงานวิจัย” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน” (1 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนกระบวนการคิดและการตั้งคำถามสำหรับนักเรียน” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดค่ายคณิตศาสตร์” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Sketchpad สำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” (1-3 วัน)
 • การศึกษาและวิเคราะห์ทางโบราณคดี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วัน)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • การอบรมการจัดกิจกรรมแบบมืออาชีพ (1-2 วัน)

หากมีหัวข้อการบริการวิชาการที่ท่านสนใจแต่ไม่ระบุในกิจกรรมด้านบน ท่านสามารถสอบถามอาจารย์อติชาตได้เสมอ

 

การฝึกอบรมสำหรับนักเรียนนักศึกษา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” (1 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การดูงาน เรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดีที่วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ)” (1/2-1 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมความรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (1-2 วันต่อครั้ง)
 • การอบรมการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad (1-3 วัน)
 • กิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “การสัมภาษณ์งาน” (1/2 -1 วัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเองโดยวิทยากร โดยเน้นทั้งสาระ ความสนุกสนาน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหางาน ดูตัวอย่าง)
 • การบรรยาย อาทิ “เรียน Math อย่างไรให้ได้ A” “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” และ “ชีวิตนักศึกษาคณิตศาสตร์หลังเรียนจบ : อาชีพและการศึกษาต่อที่หลากหลาย” (1-2 ชั่วโมงต่อเรื่อง)

หากมีหัวข้อการบริการวิชาการที่ท่านสนใจแต่ไม่ระบุในกิจกรรมด้านบน ท่านสามารถสอบถามอาจารย์อติชาตได้เสมอ และในเรื่องการจัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษาท่านสามารถชมข้อมูลที่หน้าค่ายคณิตศาสตร์และค่ายเยาวชนอื่น

การติดต่อเชิญเป็นวิทยากร:

หากท่านต้องการติดต่อเรื่องการบริการวิชาการ โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยสามารถติดต่อมาที่

 อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
                 โทรศัพท์: 053-943-327 ต่อ 127 หรือ 083-763-1536
                 แฟกซ์:     053-892-280
                   อีเมล์:       kettapun[at]gmail.com

 

ตัวอย่างภาพการบริการวิชาการ:

 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 2 และค่าย SCiUS Forum ครั้งที่ 2 จัดโดย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.มช.) วันที่ 2 และ 3 เมษายน 2555 ตามลำดับ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 • วิทยากรในกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม:

 

“เด็กประถมโดยเฉพาะช่วง ป.1-ป.3 เป็นวัยอยากรู้อยากเรียนและชอบถามจุกจิก บางทีก็ถามไร้สาระตามวัยของเขา เทคนิคปลูกต้นคิดพิชิตคำถาม น่าจะนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดี เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตั้งคำถามของนักเรียน ให้เด็กคิดเป็นตั้งคำถามเป็น ส่วนบทเรียนแม่น้ำกว้างแค่ไหนแผนที่ทางอากาศบอกเราได้ น่าจะเป็นบทเรียนที่นำไปใช้ เด็กคงจะสนุกตื่นเต้นมากเหมือนกับได้ท่องไปในโลกกว้าง ทุกความรู้ที่ได้รับจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาอื่นๆให้ได้มากที่สุด ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้เป็นอย่างยิ่ง”

 

อาจารย์กนกกาญจน์ โนรินทร์  โรงเรียน บ้านร้องเข็ม จังหวัดแพร่

(การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

 

“ได้รับความรู้เรื่องการบูรณาการการสอนสาระวิชาต่างๆ / ได้เทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ที่ควรนำไปสอนเด็กเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อ / ได้แรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยใช้การบูรณาการ และจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด / ได้เทคนิคการสอนให้เด็กได้ทั้งความรู้และความสุข / ทึ่งมาก ที่มีนักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, ครูมืออาชีพ อยู่ในคนเดียวกัน / ขอบคุณ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจ”

อาจารย์นิรามัย เจิมจิตร โรงเรียนบ้านสัน จังหวัดลำพูน

(การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการปฏิบัติงาน)

 

“ได้ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการวิจัยโดยไม่รู้ตัว / ได้แนวคิด ในการจัดกิจกรรมต้องมีชีวิตชีวา สนุกสนาน เด็กได้ร่วมคิด ร่วมทำจริง จะนำไปปรับใช้ให้จริงจังต่อไป / ทีมงานเก่งมากค่ะ สอนเรื่องยากให้ง่าย สนุก ชอบมากค่ะ ”

 

อาจารย์อุไร รุ่งเรือง ครูบ้านวังน้ำเขียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(การประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย)

 

“ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัย / ได้แนวทางการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และการใช้สื่อที่ทันสมัย / สิ่งที่ได้รับสามารถนำไปถ่ายทอดให้เพื่อนครูนำไปใช้ได้อย่างดียิ่ง เพราะเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นกระบวนการที่ชัด”

อาจารย์นงนาถ อัมพร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร จังหวัดสระบุรี

(การประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย)

 

“เป็นการนำเสนอกิจกรรมบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอนของเด็กที่ดี สามารถนำเสนอให้คุณครูเป็นแนวทางและนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี จุดประกายให้แน่ใจว่ากระบวนการวิจัยอย่างง่ายๆ ถ้าช่วยกันปลูกฝังให้เด็กอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในวิธีชีวิต ทำให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยในสายเลือด”

อาจารย์พิธพร ธนะสมบัติ ศึกษานิเทศก์ อ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

(การประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย)