เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม | การจัดการฝึกอบรม และการบริการการศึกษาวิจัย | การติดต่อ | ตัวอย่างภาพการบริการวิชาการ | ตัวอย่างข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับอบรม

(สำหรับการจัดค่ายให้ดูที่ หน้าค่ายคณิตศาสตร์และค่ายเยาวชนอื่น)

   

   

 

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม:

นอกเหนือจากประสบการณ์ในการจัดค่ายแก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน 20 ปี อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ยังมีประสบการณ์ในการบริการวิชาการแก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ปี โดยได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมงานตั้งแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่จำนวน 400 คน โดยมีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการเสนอที่ผู้รับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ง่าย นำเสนอเรื่องใกล้ตัว และนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้อาจารย์อติชาตมีทีมงานบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ท่านสามารถดูตัวอย่างหัวข้อที่อาจารย์อติชาตและทีมงานเคยถูกรับเชิญไปบรรยายได้จากลิงค์ “ประสบการณ์การในการเป็นวิทยากร 

 

สำหรับตัวอย่างหน่วยงานที่อาจารย์อติชาตและทีมงานเคยจัดบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย สำนักเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เชียงใหม่ เขต 1,2,4 ลำพูน เขต 1,2,3 และลำปาง เขต 2,3 (ต่อมาได้ยกเลิกองค์กรนี้เป็น สพม. และ สพป.), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ลำพูน เขต 1 แพร่ เขต 1, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กลุ่มนักวิชาการ Textile Friends จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ Birken Forest Buddhist Monastery จากประเทศแคนาดา เป็นต้น

 

การจัดการฝึกอบรม และการบริการการศึกษาวิจัย:

ลักษณะการอบรมจะเน้นความกระชับ เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัว นำไปใช้ได้จริง มีการนำเสนอหลายรูปแบบ มีสื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย โดยขอเสนอตัวอย่างการบริการวิชาการให้ทราบพอสังเขปด้งนี้

 

การฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิชาการ และการบริการการศึกษาวิจัย

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนการสอน” (1-2 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานวิชาการของครูผ่านงานวิจัย” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน” (1 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนกระบวนการคิดและการตั้งคำถามสำหรับนักเรียน” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดค่ายคณิตศาสตร์” (1-2 วัน)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Sketchpad สำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” (1-3 วัน)
 • การศึกษาและวิเคราะห์ทางโบราณคดี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วัน)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • การอบรมการจัดกิจกรรมแบบมืออาชีพ (1-2 วัน)

หากมีหัวข้อการบริการวิชาการที่ท่านสนใจแต่ไม่ระบุในกิจกรรมด้านบน ท่านสามารถสอบถามอาจารย์อติชาตได้เสมอ

 

การฝึกอบรมสำหรับนักเรียนนักศึกษา

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” (1 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การดูงาน เรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดีที่วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ)” (1/2-1 วัน ดูตัวอย่าง)
 • การอบรมความรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (1-2 วันต่อครั้ง)
 • การอบรมการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad (1-3 วัน)
 • กิจกรรมบทบาทสมมติเรื่อง “การสัมภาษณ์งาน” (1/2 -1 วัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเองโดยวิทยากร โดยเน้นทั้งสาระ ความสนุกสนาน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหางาน ดูตัวอย่าง)
 • การบรรยาย อาทิ “เรียน Math อย่างไรให้ได้ A” “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” และ “ชีวิตนักศึกษาคณิตศาสตร์หลังเรียนจบ : อาชีพและการศึกษาต่อที่หลากหลาย” (1-2 ชั่วโมงต่อเรื่อง)

หากมีหัวข้อการบริการวิชาการที่ท่านสนใจแต่ไม่ระบุในกิจกรรมด้านบน ท่านสามารถสอบถามอาจารย์อติชาตได้เสมอ และในเรื่องการจัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษาท่านสามารถชมข้อมูลที่หน้าค่ายคณิตศาสตร์และค่ายเยาวชนอื่น

การติดต่อเชิญเป็นวิทยากร:

หากท่านต้องการติดต่อเรื่องการบริการวิชาการ โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยสามารถติดต่อมาที่

 อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
                 โทรศัพท์: 053-943-327 ต่อ 127 หรือ 083-763-1536
                 แฟกซ์:     053-892-280
                   อีเมล์:       kettapun[at]gmail.com

 

ตัวอย่างภาพการบริการวิชาการ:

 • วิทยากรในการเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ ในค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 2 และค่าย SCiUS Forum ครั้งที่ 2 จัดโดย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.มช.) วันที่ 2 และ 3 เมษายน 2555 ตามลำดับ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 • วิทยากรในกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชมรมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม:

 

“เด็กประถมโดยเฉพาะช่วง ป.1-ป.3 เป็นวัยอยากรู้อยากเรียนและชอบถามจุกจิก บางทีก็ถามไร้สาระตามวัยของเขา เทคนิคปลูกต้นคิดพิชิตคำถาม น่าจะนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดี เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตั้งคำถามของนักเรียน ให้เด็กคิดเป็นตั้งคำถามเป็น ส่วนบทเรียนแม่น้ำกว้างแค่ไหนแผนที่ทางอากาศบอกเราได้ น่าจะเป็นบทเรียนที่นำไปใช้ เด็กคงจะสนุกตื่นเต้นมากเหมือนกับได้ท่องไปในโลกกว้าง ทุกความรู้ที่ได้รับจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาอื่นๆให้ได้มากที่สุด ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้เป็นอย่างยิ่ง”

 

อาจารย์กนกกาญจน์ โนรินทร์  โรงเรียน บ้านร้องเข็ม จังหวัดแพร่

(การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

 

“ได้รับความรู้เรื่องการบูรณาการการสอนสาระวิชาต่างๆ / ได้เทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ที่ควรนำไปสอนเด็กเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อ / ได้แรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยใช้การบูรณาการ และจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด / ได้เทคนิคการสอนให้เด็กได้ทั้งความรู้และความสุข / ทึ่งมาก ที่มีนักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, ครูมืออาชีพ อยู่ในคนเดียวกัน / ขอบคุณ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจ”

อาจารย์นิรามัย เจิมจิตร โรงเรียนบ้านสัน จังหวัดลำพูน

(การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการปฏิบัติงาน)

 

“ได้ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการวิจัยโดยไม่รู้ตัว / ได้แนวคิด ในการจัดกิจกรรมต้องมีชีวิตชีวา สนุกสนาน เด็กได้ร่วมคิด ร่วมทำจริง จะนำไปปรับใช้ให้จริงจังต่อไป / ทีมงานเก่งมากค่ะ สอนเรื่องยากให้ง่าย สนุก ชอบมากค่ะ ”

 

อาจารย์อุไร รุ่งเรือง ครูบ้านวังน้ำเขียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(การประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย)

 

“ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัย / ได้แนวทางการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และการใช้สื่อที่ทันสมัย / สิ่งที่ได้รับสามารถนำไปถ่ายทอดให้เพื่อนครูนำไปใช้ได้อย่างดียิ่ง เพราะเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นกระบวนการที่ชัด”

อาจารย์นงนาถ อัมพร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร จังหวัดสระบุรี

(การประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย)

 

“เป็นการนำเสนอกิจกรรมบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอนของเด็กที่ดี สามารถนำเสนอให้คุณครูเป็นแนวทางและนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี จุดประกายให้แน่ใจว่ากระบวนการวิจัยอย่างง่ายๆ ถ้าช่วยกันปลูกฝังให้เด็กอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในวิธีชีวิต ทำให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยในสายเลือด”

อาจารย์พิธพร ธนะสมบัติ ศึกษานิเทศก์ อ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

(การประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย)

 

Information about treatment options changes frequently. In these latter days the assortment you can get in the Web is really overwhelming. Other drugs are used to treat combustion caused by allergic reactions. Below are a couple of ideas about “Cialis 10mg“. What is the most momentous info you probably consider know about this? This article tell more about the evaluation of erectile dysfunction and “What is cialis“. Other question we are going to is “Cost of Cialis“. Why it happen? Can sexual problems in men be prevented? Do not give Viagra or any other drug to anyone under 18 years old without prescription.